МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Дипломная работа: Система фінансового планування

  3. Збільшення(значне) інших доходів – у 328,79 рази у 2005 році порівняно з 2004, збільшення питомої ваги на 8,97 %-пункти)

  4. Зниження у 2005 році фінансових витрат на 853,3 тис. грн. порівняно з 2004(питома вага також знизилася на 6,32 %-пункти)

  5.Зниження витрат на збут у 2005 році порівняно з 2004(39,4 тис. грн.)

  6. Зниження інших операційних витрат у 2005 році порівняно з 2004 роком (1638,8 тис. грн.). Інші операційні витрати знизилися також порівняно з 2003 роком (на 75%)

  -  Негативний вплив:

  1.Відсутність у 2005 році інших фінансових витрат

  2.Підвищення інших витрат (збільшення у 2005 році у 3,92 рази порівняно 2004 роком).

  В результаті проведеного аналізу можна сказати, що 2004 рік був невдалим у роботі АТ “ТЦРП”. Знизилися показники доходів, збільшилися видатки. Однак, підприємство продовжувало нарощувати обсяг виторгу. Хоча деякі пункти збільшилися(та зменшилися) у негативному напрямку у 2005 році порівняно з 2003, проте спостерігався ріст чистого виторгу у 2,4 рази. Спад ефективності 04 року можна охарактеризувати як кризовий момент у роботі підприємства. З 2005 року починається підйом, який стався в результаті зміни фінансової політики. Такі зсуви у діяльності для будь-якого суб’єкта діяльності шкідливі. Щоб уникнути негативних наслідків слід активно використовувати систему внутрифірмового формування. Для збільшення економічної ефективності підприємству АТ “ТЦРП” потрібно:

  - підвищити ефективність основної діяльності до отримання прибутку(або досягнення беззбитковості);

  -  відновити отримання інших фінансових доходів;

  -  знизити інші витрати;

  -  знизити адміністративні витрати.

  В цілому, якщо охарактеризувати діяльність АТ “ТЦРП”, вона благополучна, враховуючи умови, в яких воно працює та розвивається. (40% дебіторів – населення, встановлення фіксованих тарифів, різкі коливання цін на ресурси) [4,14,18,24].

  2.6 Аналіз рентабельності

  На протязі розглянутих трьох років підприємство АТ “ТЦРП” отримало чистий прибуток тільки в 2005 році. Це свідчить про покращення фінансового стану підприємства. Наведемо деякі основні показники, характеризуючі рентабельність.

  1. Рентабельність капіталу.


  Ra = Чистий прибуток/Активи середні за рік– рентабельність сукупного капіталу

  Ra03 ; -257,4/9200,6 = -0,028 = -0,03

  Ra04 ; -1933,7/10607,8 = -0,18

  Ra05 = 490,4/13191,25 = 0,04

  У 2003 році на 1 грн активі АТ “ТЦРП” мало 3 коп. чистого збитку, у 2004 – 18 коп. У 2005 році на 1 грн чистого прибутку є 4 коп. чистого прибутку.

  1.  Показники рентабельності продукції.

  -  Виробництва -Rвиробництва

  Rвиробництва = Валовий прибуток/Собівартість реалізації

  Rвиробництва03 = 1546,3/9411,2 = 0,16

  Rвиробництва04 = 501/13891,9 = 0,04

  Rвиробництва05 = 4031,1/20903,6 = 0,19

  У 2005 році рентабельність продукції збільшилася, що свідчить про позитивну тенденцію, покращення якості управління.

  -  Операційної діяльності - Rопераційної діяльності

  Rопераційної діяльності = Прибуток від операційної діяльності/Витрати від операційної діяльності

  За три роки діяльності підприємства отримувало збитки від операційної діяльності, через це розраховувати цей показник не має сенсу. Відсутність рентабельності свідчить про те, що основна діяльність приносить підприємству негативний фінансовий ефект. Це, нажаль, характерно для всіх підприємств даної галузі.

  -  Продажів(за чистим прибутком) - Rпродажів(ЧП)


  Rпродажів(ЧП) = Чистий прибуток/Чистий виторг

  Rпродажів; -257,7/1546,3 = -0,17

  Rпродажів; - 1933,7/501 = -3,86

  Rпродажів= 490,4/4031,1 = 0,12

  Таким чином: у 2003 році на 1 грн. чистого виторгу підприємство мало 17 коп. чистого збитку, у 2004 році – 3,86 грн. чистого збитку, а у 2005 році – 12 коп. чистого прибутку. Положення підприємства покращилося.

  Проаналізувавши показники рентабельності, зроблено висновок, що 2005 рік був найбільш вдалим з трьох років. Необхідно прагнути нарощувати рентабельність і підвищувати ефективність основної діяльності [4,14,24].

  1.6 Аналіз ділової активності

  Умовні позначення:

  ЧВ – чистий виторг;

  А* - середні за період активи;

  ВК* - середній за період власний капітал;

  НА* - середні за період необоротні активи;

  ОА* - середні за період оборотні активи;

  З* - середні за період запаси;

  ДтЗ* - середня за період дебіторська заборгованість;

  КтЗ* - середня за період кредиторська заборгованість;

  ЧКтЗ* - середня за період чиста кредиторська заборгованість;

  Тфц – тривалість фінансового циклу;

  Тоц – тривалість операційного циклу.

  Коефіцієнти обіговості:обіговість авансованого капіталу(сукупних активів) :

  Оа = ЧВ/А*.


  Активи стали обертатися швидше з 1,19 до 1,89 разів, що свідчить про підвищення якості керування виробництвом.

  -   Обіговість власного капіталу :Овк = ЧВ/ВК*.

  На 1 грн. власного капіталу у 2003 році приходилося 15,4 грн. чистого виторгу, у 2004 – нестаток – 37,46 грн. чистого виторгу, а у 2005 році на 1 грн. власного капіталу - 181,67 грн. чистого виторгу. Помітне значне покращення показника.

  -  Обіговість перманентного капіталу: Опк = ЧВ/ПК*.

  Обіговість у 2005 році порівняно з 2003 виросла у 2,31 рази. Це позитивно. У 2004 році – 7,8 рази – можна трактувати наступним чином – власного капіталу немає, а запозичений максимально використовується. При цьому значно виріс фінансовий ризик.

  -  Обіговість необоротних активів :Она = ЧВ/НА*.

  Обіговість необоротних активів росте, у 2005 році на 1 грн. необоротних активів підприємство має 3,09 грн. чистого виторгу. Це нормальне значення та запорука успішної роботи.Обіговість оборотних активів: Ооа = ЧВ/ОА*.

  Швидкість обіговості оборотних активів росте. У 2003 році – оберталися 3,03 рази, у 2004 – 3,16, а у 2005 – 4,87. Цей коефіцієнт має нормальне значення і є позитивним у динаміці.

  -  Період обігу активів: Nоа = 360/Оа.

  Період одного обороту активів відповідно за роками склав – 303, 265 та 191 дні. Це позитивна тенденція розвитку і роботи АТ “ТЦРП”.

  -  Фондовіддача (обіговість основних фондів) : Ооф = ЧВ/ОФ*

  Показник фондовіддачі за три роки виріс. Це позитивно, через те,що у 2003 році підприємство на 1 грн. основних фондів мало 2,05 грн. чистого виторгу, а у 2005 – вже 3,16 грн.

  -  Обіговість запасів: Оз = собівартість/З*.

  Показник обіговості запасів вирос за три роки у 4,89 рази. Керівництву слід звернути на це увагу, ому що, якщо на 1 грн. вартості запасів у 2003 році приходилося 18 грн. собівартості продукції, то у 2004 році – 31 грн., а у 2005 році – 88 грн. Запаси обертаються швидше, що є передумовою для успішної діяльності у майбутньому, але для цього потрібно також нарощувати обсяг запасів.

  -  Обіговість дебіторської заборгованості: Одтз = ЧВ/ДтЗ*.

  Період обороту дебіторської заборгованості: Nдтз = 360/Одтз.

  Обіговість дебіторської заборгованості росте; у 2005 році підприємство на 1 грн. дебіторської заборгованості має 5,43 грн. чистого виторгу проти 4,89 грн. у 2004 та 2,39 грн. у 2003. Період обороту зменшився порівняно з 151 дня (2003 рік) до 66 днів(2005 рік). Це позитивно. Необхідно підтримувати таку тенденцію.

  -  Обіговість кредиторської заборгованості :Окз =Собівартість / КтЗ*.

  Швидкість обороту кредиторської заборгованості наприкінці досліджуваного періоду виросла. У 2005 році на 1 грн. кредиторської заборгованості підприємство має 4,57 грн. собівартості. Темпи росту кредиторської заборгованості співпадають з темпами росту дебіторської. Однак кредиторська заборгованість обертається швидше за дебіторську. Необхідно зрівнювати ці показники.

  - Обіговість грошових коштів: Огк = (Собівартість – Амортизація)/Грошові кошти*

  Грошові кошти у 2003 році обеталися 262 рази, у 2004 – 397, а у 2005 році – 260 разів. Це свідчить про те, що у підприємства нестаток грошових коштів. Проте для такого великого підприємства цієї галузі це не несе значного негативного впливу.

  -  Період обіговості активів : Nа = 360/Оа.

  Активи обертаються у 2003 році 119 днів. Наприкінці 2005 року цей період знизився до 74 днів. Позитивна зміна, що свідчить про покращення роботи і виробничої політики.

  -  Період обіговості запасів : Nз = 360/Оз.

  Період обіговості запасів з 2003 до кінця 2005 року зменшився у 5 разів. Це позитивно. Свідчить про гарну роботу підприємства. Склад оновлюється у 5 разів швидше.

  -  Обіговість чистої дебіторської заборгованості :Очдтз = ЧВ/ЧДтЗ*;

  Період обігу чистої дебіторської заборгованості :Nчдтз = 360/Очдтз.

  Обіговість збільшилася з 2003 року у 1,6 рази , а період обігу скоротився з

  72-х до 45 днів, тобто строк кредиту покупця знизився, що свідчить про грамотну дебіторську політику підприємства.

  -  - Обіговість чистої кредиторської заборгованості :Очктз = ЧВ/ЧКтЗ*;

  Період обігу чистої кредиторської заборгованості :Nчктз = 360/Очктз.

  Обіговість чистої кредиторської заборгованості виросла з 3,1(2003) до 4,5(2005), період сплати кредиту постачальникам знизився з 116 до 80 днів(2003-2005 роки). Даний стан свідчить про нормальну поліпшуючуся діяльність.

  Тоц = Nз + Nчдтз;

  Тфц = Тоц – Nчктз

  Від’ємне значення фінансового циклу свідчить про те, що підприємству не вистачає коштів. АТ “ТЦРП” живе “у борг”. Розраховані коефіцієнти обіговості коштів наведені у табл. 2.10.

  Таблиця 2.10 Коефіцієнти обіговості АТ “ТЦРП” 2003 – 2005 р.р.

  Коефіцієнти обіговості Значення за роками
  2003 2004 2005
   Обіговість Активів 1,19 1,36 1,89
  Обіговість Власного капіталу 15,4 -37,46 181,67
  Обіговість Перманентного капіталу 2,21 7,8 4,89
  Обіговість Необоротних активів 1,96 2,38 3,09
  Обіговість Оборотних активів 3,03 3,16 4,87
  Обіговість Горшових коштів
  Період обігу активів 303 265 191
  Фондовіддача 2,05 2,47 3,16
  Обіговість запасів 18 31 88
  Обіговість Дебіторської заборгованості 2,39 4,89 5,43
  Період обігу дебіторської заборгованості 151 74 66
  Обіговість Кредиторської заборгованості 2,72 2,5 4,57
  Період обігу кредиторської заборгованості 72 90 45
  Обіговість чистої кредиторської заборгованості 3,1 2,89 4,5
  Період обігу чистої кредиторської заборгованості 116 125 80
  Тривалість операційного циклу 92 102 49
  Тривалість фінансового циклу -24 -23 -31

  Висновк:и у ході проведеного аналізу ділової активності можна зробити висновок про те, що підприємство АТ “ТЦРП” активно розвивається і має нормальні характеристики діяльності з позитивною тенденцією . Труднощі, що виникли у 2004 році – тимчасові, вони є нормальними у життєвому циклі підприємств паливно-енергетичної галузі[10].

  Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.