МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Курсовая работа: Управління грошовими потоками підприємства

  Курсовая работа: Управління грошовими потоками підприємства

  МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

  Вінницький державний АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  Факультет економіки та підприємництва Кафедра обліку та аналізу

  КУРСОВА РОБОТА

  з дисципліни “Фінансовий облік”

  на тему:

  Управління грошовими потоками підприємства

  (на прикладі СК «Печера» с. Печера, Тульчинського району Вінницької області)

  Виконала:

  студентка групи 36-ОА

  Фалаштинська Л.А

  Керівник :

  Вінниця - 2007


  Зміст

  Вступ

  1.  Науково – теоретичні аспекти порядку зберігання і використання грошових коштів

  1.1  Нормативно – правова база

  1.2  Огляд економічних джерел

  2  Економічна характеристика основних фінансових показників підприємства

  2.1  Організаційно-правовий статус підприємства

  2.2  Оцінка фінансового стану підприємства

  2.3  Облікова політика підприємства

  3  Порядок зберігання і використання грошових коштів на підприємстві

  3.1 Організація зберігання і використання грошових коштів на підприємстві

  3.2 Порядок зберігання і використання грошових коштів на рахунках банку

  3.3 Касові операції підприємства і порядок їх використання

  3.4 Аналіз грошових коштів на підприємствіх коштів на рахунках банку, щоб економічніше займатися своєю діяльністю

  4  Шляхи вдосконалення зберігання і використання грошових коштів на підприємстві

  Висновки та пропозиції

  Список використаної літератури

  Додатки


  Вступ

  Одночасно із формуванням ринкових відносин в економіці України відбуваються глибокі зміни в теорії практиці фінансового менеджменту на підприємствах, в банківських установах, інвестиційних та страхових компаніях. З'являються нові поняття, прийоми, методи й моделі обґрунтування фінансових рішень. Одним з таких нових понять для вітчизняних фінансистів є грошові кошти.

  В умовах завершення процесів становлення ринкової економіки все більшого значення набуває підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств як запорука виживання, стабільного функціонування та процвітання будь-якого з суб'єктів господарювання в жорстких умовах ринку. Останнє зумовлене одвічним протиріччям безмежності потреб та обмеженості економічних ресурсів. У зв'язку з цим лише той суб'єкт господарювання спроможний на досягнення успіху, який веде обдуману фінансову політику, спрямовану не лише на звичайне використання наявних фінансових ресурсів, а й на узгодження в часі та просторі їх наявної кількості, джерел та напрямків використання, механізмів повернення тощо. Таким чином діяльність кожного з фінансових менеджерів має спрямовуватися не лише на досягнення максимальної прибутковості короткостроковому періоді функціонування підприємства, і на зростання його ринкової вартості шляхом підвищення його ліквідності, тобто спроможності у встановлені терміни виконувати свої фінансові зобов'язання, що має забезпечуватися не лише наявністю, а й поточним надходженням у встановлені строки необхідних розмірів грошових ресурсів. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває підвищення якості управління саме грошовими потоками підприємства як одним з основник результативних показників діяльності підприємства.

  На нашу думку, поняття «грошові кошти» є динамічним і, показником, що характеризує постійний рух грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, що пов'язаний з надходженням (вхідні грошові кошти) чи витрачанням (вихідні грошові кошти) грошових ресурсів підприємства. В результаті ж збалансування західних та вихідних грошових потоків утворюватися чистий грошовий потік, що характеризує приріст чи зменшення грошових ресурсів і є результативним фактором діяльності підприємства.

  Виходячи з вищевикладеного питання - про сутність грошових коштів розкривається через механізм його визначення та може зводитися до ряду основних методів розрахунку величини грошового потоку.

  Метою курсової роботи є розширення та поглиблення теоретичних та практичних знань з курсу фінанси підприємств.

  Завдання курсової роботи полягає в надбанні професійних навичок у застосуванні методології наукових досліджень в аналізі фінансово-господарської діяльності підприємств в умовах ринкових відносин, що дозволяють виявити недоліки у їх діяльності, встановити причини цих недоліків та розробити заходи щодо усунення негативних явищ.

  Об’єктом курсової роботи виступає СК «Печера».

  Структура курсової роботи розглянута в змісті і складається з розділів, які розкриють і обґрунтують тему курсової роботи: «Порядок зберігання і використання грошових коштів на підприємстві».


  1.  Науково – теоретичні аспекти порядку зберігання і використання грошових коштів

  Нормативно – правова база

  Таблиця 1

  № п/п

  Документи

  (джерело)

  Зміст документа Сфера застосування
  1 Конституція (Основний закон України) Прийнята ВР України 28.06.96 р. Забезпечення діяльності підприємства Проголошуються права, обов’язки органів управління, суб’єктів підприємницької діяльності і громадян України [1]
  2  ”Про власність”, Закон України,ст.38 ”Власність членів трудового колективу недержавного підприємства”// Урядовий курєр.-1991.-7 лютого. Юридичні питання, організація бухгалтерського обліку Регламентує розподіл прибутку між членами трудового колективу підприємства, що залишився після сплати податків; нарахування дивідендів; розподіл майна після ліквідації підприємства [2]
  3 ”Про стимуювання розвитку с.г. на період 2001-2004 років”.Закон України від 18.01.01 № 2238-ІІІ Діяльність сільськогосподарських товаровиробників. Складовими механізму сільського господарства є: визначення обсягів кредитів за рахунок державних ресурсів, які спрямовуються на розвиток с.г; [3]
  4 Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.91р. №1576-ХІІ Застосовується у всіх сферах господарювання Цей Закон визначає господарські товариства, їх фінансові та кредитні відносини, діяльність, правові і економічні умови, відповідальність [9]
  5. ”Про банки і банківську діяльність”, Закон України від 23.06.1993. Цей закон визначає структуру банківської системи, економічні, організаційні і правові засади створення діяльності, реорганізації і ліквідації банків. Банк зобов’язаний мати підрозділ, функціями якого є надання кредитів та управління операціями, пов’язаними з кредитуванням. Банк зобов’язаний при наданні кредитів додержуватись основних принципів кредитування, одержуватись встановлених. [5]
  6. Господарський кодекс України, Верховна Рада України від 16.01.2003 Виробничо – господарська діяльність суб’єктів підприємництва Регламентує та регулює господарські відносини, що виникають, у процесі організації господарської діяльності [6]
  7.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87 Державне регулювання бухгалтерського обліку Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей
  8.  Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. №996-ХІV Правові засади регулювання бухгалтерського обліку В цьому законі визначаються правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні
  9.

   П(С)БО 16 “Витрати” (наказ Міністерства фінансів України від 31.12.99р. №318

  Витрати підприємства Це Положення (стандарт) визначає методологічні засад формування витрат підприємства

  1.2 Огляд економічних джерел

  грошовий кошти зберігання фінансовий

  Порядок зберігання і використання грошових коштів на підприємстві – одне із важливих питань в ринкових умовах. Вивченню даного питання приділяється багато уваги як українськими, так і зарубіжними вченими. Розглянемо праці різних вчених – економістів, які професійно займаються дослідженнями в даній галузі по таблиці 2.

  Таблиця 2

   

  Літературне джерело Короткий зміст

  Визначення, цитата,

  коментар

   

  1

  Андрійчук В.Г.

  Порядок зберігання і використання грошових коштів // Економіка АПК -2003-

  № 3 – с.65-69

  Загальні питання організації зберігання і використання грошових коштів та розрахунково-касового обслуговування суб’єктів підприємницької діяльності.

  Грошові кошти використовуються на всіх стадіях кругообігу. На першій стадії (Г-Т) з допомогою грошей проходить придбання необхідних для виробничої діяльності матеріальних цінностей.

   

  2

  Артиш В.І.

  Грошові кошти// Економіка АПК – 2002 - № 1 –

  с.83-86

  Грошові кошти в підприємницькій діяльності

  Готівкова форма розрахунків застосовується у взаємовідносинах з населенням

   

  3

  Васильєва В.Г. Організація зберігання івикористання грошових коштів на підприємстві

  // Економіка АПК 2004-№ 7 – с.67-80

  Підприємствам дозволяється залишати в касі готівку на поточні потреби в межах встановлених сум - лімітів. За рахунок грошових коштів в касі дозволяється купівля товарів в роздрібній торгівлі за готівку, проведення канцелярських та дрібних господарських витрат.

   

  4

  Гончарова Н.В.

  Грошові кошти на рахунках в банку // Актуальні проблеми економіки -2002- № 2 –с.7-12

  Регулювання грошової маси Регламентація порядку зберігання та використання грошових засобів має велике народногосподарське значення, адже зберігання вільних грошових коштів на рахунках в банку створює відповідний фонд банківських ресурсів.

   

  5

  Долінська Є.

  Касові операції// Фінанси підприємств 2004.-№ 3-4 с.4

  Банки несуть відповідальність за невиконання вимог угоди на розрахунково-касове обслуговування.

  За несвоєчасне чи неправильне списання з вини банку суми з

  рахунка клієнта утримується пеня в розмірі 0,5% від несвоєчасно або неправил списаної суми за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ.

   

  6

  Дорофеєва О.В.

  Організація грошових коштів на рахунках в банку// Актуальні прблеми економіки – 2003- № 5 – с.34-39

  Робота установи банку з суб'єктами підприємницької діяльності починається з відкриття їм розрахункового рахунка в банку. Банки відкривають рахунки зареєстрованим в установленому чинним законодавством порядку юридичним особам — суб'єктам ідприємницької діяльності, іншим організаціям та установам незалежно від форм власності

   

  7

  Дуфенюк О.М.

  Аналіз грошових коштів// Фінанси України- 2002 - № 7

  с. 71-78

  Депозитні операції - це операції із залучення засобів на депозитні рахунки. Суб'єктами депозитних операцій є комерційні банки, які виступають як позичальники і кредитори - власники засобів. Об'єктом депозитних операцій є засоби, які передані комерційному банку на умовах, що визначені двохсторонніми угодами.

   

  8

  Іванишин В.В.

  Касові операції та порядок їх проведення//Економіка АПК- 2003-№ 2 с. 42

  Господарства, які мають відкриті розрахункові рахунки, зобов'язані зберігати на них свої грошові кошти. їм у процесі діяльності постійно потрібна готівка для термінових розрахунків з клієнтами, для виплати заробітної плати, для оплати різних дрібних витрат. Видана готівки з кас підприємства проводиться за видатковим касовим ордером або належним чином оформленими іншими документами (платіжними відомостями) з проставленням на них штампа з реквізитами видаткового касового ордера. Якщо на документах, що додаються до видаткових касових ордерів, є дозвільний підпис керівника підприємства і бухгалтера, їхні підписи на видаткових касових ордерах необов'язкові.

   

  9

  Кисельова О.

  Грошові кошти// Бухгалтерський облік та аудит – 2003.№10.

  с 39-47

  Грошові потоки їх надходження Поняття «грошові потоки» є динамічним і, показником, що характеризує постійний рух грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, що пов'язаний з надходженням(вхідні грошові потоки) чи витрачанням (вихідні грошові потоки] грошових ресурсів підприємства.

   

  10

  Ковальчук К.Ф.

  Грошове забезпечення підприємства // Фінанси України 2004.-№ 6 – с.141-147

  Метод розрахунку грошових потоків Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку пропонуються два метода розрахунку сумарної величини грошового потоку - прямий та непрямий.

   

  11

  Колєснікова О.М.

  Управління грошовими потоками// Економіка АПК – 2004 - №6 – с.80-86

  Управління грошовими потоками Управління грошовими потоками, як і управління капіталом" та активами підприємства, передбачає вибір між окремими альтернативами, завжди відбувається в рамках вирішення протиріччя «дохідність ризик».

   

  12

  Кругляк О.В.

  Управління грошовими потоками підприємства//Формування ринкових відносин в Україні – 2003. №2 – с.63-65

  Управління грошовими потоками і управління капіталом Консервативна модель управління грошовими потоками підприємства може та має використовуватися на підприємствах, діяльність яких пов'язана з високим рівнем невизначеності майбутніх грошових потоків.

   

  13

  Ребізант Р.

  Менеджмент грошових коштів// Податкове планування -2004 - № 2 – с. 10

  Організація грошових коштів Виділення менеджменту грошових потоків є окремий напрямок фінансового менеджмент та всебічне розкриття їх сутності, що і було поставлене за мету .

   

  14

  Рижков О.

  Грошові потоки підприємства в ринкових умовах // Пропозиція. –Б.М.. 2004 - № 1 – с.18-19

  Об’єкт і методи дослідження Проблема формування грошових потоків та методів управління ними з різним ступенем теоретичного та практичного висвітлення розглянуто в багатьох іноземних та вітчизняних виданнях останнього часу

   

  15

  Тализіна О.

  Фінансово-грошовий аналіз підприємств// Податкове планування. 2004 - №8 – с. 80-86

  Постановка завдання Метою пропонованої статті є дослідження теоретичних й практичних аспектів руху грошових потоків підприємства в умовах ринкової економіки.
  16

  Човнюк Ю.В.

  Готівково-грошовий обіг// Фінінси України – 2004 - №1 – с.83-90

  Принципи організації готівкового обігу Гроші, що використовуються суб 'єктами господарювання, мають дві форми: готівкову та безготівкову. Готівка в розмірі перехідних залишків і виручки, яку можна використовувати на місці, зберігається в касі підприємства. Всі інші грошові засоби обов 'язково зберігаються на рахунках в банку.
  18

  Щебликіна І.О.

  Норми регулювання обігу готівки //Економіка АПК -2003- № 12 –

  с. 76-80

  Регулювання готівкового обігу.

  З метою регулювання сфери готівково-грошового обігу НБУ використовує такі основні норми:

  - витрачання готівки підприємств на поточні потреби;

  - ліміт залишки в касу підприємств;

  - норми і цілі витрачання грошей з виручки підприємств.

  Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.