МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

  Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

  Миколаївська філія Національного університету

  “Києво – Могилянська Академія”

  Департамент політології

  Кафедра політології

  «Вплив моральних якостей вчителів

  на процес формування майбутніх

  громадян України»

  Кваліфікаційна робота

  на здобуття академічного ступеню бакалавра

  студента 431 групи Кутового Б.Б.

  Декан департаменту політології:

  д.п.н., професор Мейжис І.А.

  Науковий керівник:

  Викладач Левченко О.О.

  Миколаїв – 2000

  План.

  1. Вступна частина.

  2. Теоретична частина.

  1. Духовні цінності в становленні особистості

  громадянина.

  2. Виховання громадянина – головні аспекти проблеми.

  3. Практична частина.

  1. Вплив моральних якостей вчителя на виховний процес.

  2. Результати анкетного опитування на тему “Вплив моральних

  якостей вчителів на виховання майбутніх громадян”.

  4. Висновки.

  5. Використана література.

  -1-

  Вступна частина

  Як відомо, розбудова української держави, ставить на порядок денний

  надзвичайно важливе і невідкладне завдання – виховання справжнього

  громадянина і патріота рідної землі. Лише люди, безмежно віддані

  українській національній ідеї, здатні відстояти незалежність, соборність

  України, вивести її з тимчасових соціально – економічних труднощів на

  шлях прогресу і процвітання.

  З огляду на це побудова нового демократичного, гуманного суспільства,

  яке орієнтується на високі національні і загальнолюдські цінності, набуває,

  насамперед, виховного характеру. Особливо це стосується підростаючого

  покоління, якому в недалекому майбутньому відстоювати та примножувати

  здобутки нашої незалежності. Зараз, в умовах економічної кризи,

  відбувається інтенсивний процес соціальної і моральної деградації частини

  учнівської молоді, надмірного захоплення негативними формами комерційного

  бізнесу і низькопробною зарубіжною культурою. Відтак, притуплюються

  природні потреби в пізнанні, втрачається інтерес до чесної праці,

  знецінюються духовні ідеали.

  З огляду на викладене, актуальними є наукове розроблення і практичне

  забезпечення, по суті нової системи громадянського виховання, мета якого -

  сформувати в учнів комплекс громадянських якостей, потребу захищати

  інтереси України, реалізовувати свій особистісний потенціал на благо

  зміцнення Української Держави.

  В нашій роботі ми намагаємося встановити, як на процес виховання

  громадян України у середній школі впливають особисті моральні цінності і

  нахили педагогів.

  Наша робота складається з двох частин: теоретичної та

  практичної. В теоретичній частині проведено огляд наукових

  розробок вітчизняних

  -2-

  вчених-педагогів щодо ролі духовних цінностей в становленні особистості

  громадянина - громадянина, роль, демократичніх цінностей в цьому

  становленні, наводяться головні вимоги до морально-психологічних якостей

  громадянина України: яким він повинен в ідеалі бути.

  В практичній частині наводиться короткий огляд наукових розробок з

  питань ролі вчительської моралі в процесі виховання майбутніх громадян,

  наводяться данні теоретичних розробок та практичних досліджень в цій

  галузі, які проводилися раніше. Також містяться результати соціологічного

  дослідження щодо впливу вчительської моралі на виховання учнів, як

  дослідницької частини даної роботи. В дослідженні нами використовувався

  метод анкетного опитування.

  З огляду на те, що дана тема в вітчизняній науці опрацьована

  недостатньо, давався взнаки брак теоретичного і фактичного матеріалу.

  В вітчизняній історіографії з даного питання нашу найбільшу увагу

  привернули дослідження з проблеми ролі цінностей в процесі громадянської

  освіти, таких авторів, як І. Бех, М. Боришевський, Б. Чижевський, І.

  Тараненко Р. Скульський, які і склали основну масу використаної нами в

  процесі написання кваліфікаційної роботи літератури. В ході написання

  практичної частини нашої роботи, ми скористалися науковими розробками таких

  вітчизняних вчених, як Л. Крицька, Л. Хорунжі, Л. Старовойт та Р.

  Скульський.

  Ми сподіваємося, що наша скромна праця стане новим внеском в справу

  розробки досконалої концепції громадянського виховання молоді в незалежній

  Українській державі.

  -3-

  2. Теоретична частина.

  2.1. Духовні цінності в становленні особистості громадянина.

  Ціннісна орієнтація слугує своєрідним критерієм, фільтром у визначенні

  ставлення людини до матеріальних та духовних цінностей, системи установок,

  відстоювання принципів і переконань. Вона передбачає позитивне чи негативне

  значення об’єктів навколишнього світу для індивідууму чи суспільства і

  визначається не їхніми властивостями як такими, а їх місцем та наявністю

  в людській життєдіяльності інтересів і потреб, соціальних

  відносин, критеріями і способами оцінки цього значення, виражених в

  моральних принципах і нормах, ідеалах, установках і цілях.

  Цінності, безумовно є тим феноменом, котрий найтісніше пов’язаний

  з сферою потреб людини, так як певна система цінностей втілюється,

  опредметнюється в тих чи інших конкретних феноменах, пов’язаних з

  відповідними формами життєдіяльності, в яких і здійснюється оволодіння

  цінностями, їх поступове перетворення з явища “зовнішнього” у явище “для

  себе”, тобто відбувається переведення цінностей суспільних в цінності

  суб’єктивно значущі для самого індивіда.

  В наш час розгулу вседозволеності, втрати старих, непридатних для

  життя орієнтирів і тимчасового духовного бездоріжжя, важко переоцінити

  значення ціннісних орієнтацій як умови розвитку особистості, здатної до

  самостійного і відповідального вибору.

  З огляду на сказане, стає цілком очевидною нагальна необхідність

  створити нову систему цінностей, яка б слугувала орієнтиром у вихованні

  молодого покоління та громадян будь – якого віку. Така система загалом

  і кожен її структурний компонент зокрема, мають становити одне

  ціле, в якому об’єднуючим началом є духовність

  людини.

  Духовність – це втілення в світоглядних орієнтаціях людини

  сподівань,

  -4-

  прагнень, ідеалів, духу народу, нації, що визначає спрямованість

  особистісних потреб, бажань і зумовлює настанову на відповідний життєвий

  вибір. Це осмислення людиною гуманістичного сенсу

  мети людської життєдіяльності.№

  Приступаючи до дослідження психологічних закономірностей виховання

  громадянської свідомості та самосвідомості особистості, ми побудували

  концептуальну модель зрілої особистості громадянина.

  Зараз є необхідність формування нових ціннісних орієнтацій, нових

  ціннісних ідеалів, ціннісного світогляду людини, яка буде жити і працювати

  в ХХІ столітті в Україні – незалежній європейській державі, де

  цільові та ціннісні орієнтації сполучатимуть творчість, нові оригінальні

  ідеї з народними традиціями та культурою.

  Оскільки загальноприйнятою серед педагогів є думка про те, що виховання

  на основі цінностей – це провідний шлях формування особистості, її

  духовного світу, то в сучасних умовах постає питання не лише про ціннісне

  виховання, але й про ціннісне навчання, тобто навчання, яке має своїм

  кінцевим результатом не знання, а формування “аксіологічного світогляду,

  який оперує ціннісними категоріями”.І Це нова для нас проблема, яка

  потребує адекватного розв’язання.

  Сьогодні ми є не лише свідками, але й учасниками кризи моральності і

  правосвідомості, соціальної нестабільності, політичної дезорієнтації та

  дестабілізації молоді. Важливим чинником цієї кризи цінностей є крах

  тоталітарної системи, яка формувала у всіх єдину систему

  цінностей та

  ............................................................................

  .............................................................

  1. Бех І.М. Духовні цінності в розвитку особистості // Педагогіка і

  психологія. - 1997. - № 1. – С. 116.

  2. Боришевський М.Й. Духовні цінності в становленні особистості

  громадянина // Педагогіка і психологія. – 1997. - № 1. – С. 144.

  -5-

  ціннісних орієнтацій. Пошуки нових ціннісних орієнтацій важкі самі по

  собі, ускладнені соціально – економічною кризою, але стають життєво

  важливими і необхідними засобами опори в життєвих колізіях. Сучасні

  цінності – актуально ідеологічна проблема, проблема формування світогляду,

  що виступає інтегративною основою діяльності, як окремого індивіду, так

  і будь – якої малої чи великої соціальної групи, колективу,

  нації, всього людства. Це також нова проблема, що має проростати і

  кристалізуватися заново, причому вибір світоглядних позицій, а отже і

  цінностей покладається на індивід, як суб’єкта життєдіяльності. Це звичайно

  проблема загальної значущості, бо процес державотворення в Україні висуває

  на передній план такі спільні для всіх ідеологічні цінності, як патріотизм

  та громадянськість, та їх відображення у свідомості, світогляді

  та поведінці.№

  Цей процес відбувається водночас з іншим, не менш потужним і також

  новим для нас – входженням до європейської спільноти, коли Україна

  розглядається, як частина загально – європейського культурного простору з

  його багатоманітністю культур, які об’єднуються на засадах демократизму та

  гуманізму, толерантності та відкритості, цивілізованості.

  Всі ці процеси далеко не всіма розглядаються, як рівнозначними, в

  декого виникають заперечення і протиставлення. Отже, значущою ціннісною

  проблемою виступає ставлення і оцінка цих процесів державотворення і

  входження в європейський ціннісний простір.

  Зараз досить помітне місце в нашому житті посіли так звані

  предметні цінності які, ми вважали, були притаманними лише капіталістичному

  суспільству і які досить інтенсивно і успішно розроблялися на Заході. Це –

  особистий інтерес, корисливість, раціональність, прибуток. У

  повсякденному

  ............................................................................

  .............................................................

  1. Крицька Л.В. Громадянські ціннісні орієнтації учнівської

  молоді // Педагогіка і психологія. – 1997. - № 1. – С.

  128.

  -6-

  житті саме ці прагматичні раціональні цінності набувають дедалі більшого

  значення, особливо для молоді і тому не можуть не виступати проблемою для

  педагогів.№

  Педагогів цікавить, як весь цей складний багаторівневий комплекс

  проблем, що стосується цінностей, відбивається в педагогічній науці та

  шкільній практиці. Мета і завдання формування цінностей, ціннісних

  орієнтацій, їх зміст та форма – це педагогічна проблематика, і саме вони

  повинні стати предметом спеціального розгляду.

  Слід відзначити, що в своєму загалі цінності розглядаються передусім,

  як категорія моралі в найширшому її розумінні. У нас значно менше тяжіють

  до розгляду цінностей в прагматично – раціональному розумінні, характерному

  для північноамериканської цивілізації, бо ми бачимо в цінностях, ціннісних

  орієнтаціях ідеали та ідеї моральності, тісно пов’язані більше з

  ідеалістичним світоглядом, з осучасненою християнською культурною

  традицією.І Так вважає переважна більшість педагогів.

  Приступаючи до розгляду педагогічної проблематики, педагоги

  замислюються над її теоретико – методологічними засадами.

  Педагогічні дослідження проблеми цінностей та ціннісних

  орієнтацій

  можна умовно поділити за певними напрямками, серед них – питання

  громадянського виховання, в якому національні цінності посідають одне з

  головних місць. І це далеко не випадково, бо проблема формування

  громадянина України сьогодні є однією з найактуальніших, яка вимагає

  невідкладного розв’язання.

  ............................................................................

  .............................................................

  1. Нікітіна Л.Є. Соціальне виховання дітей – фактор стабілізації

  суспільства // Педагогіка. – 1998. - № 7. – С. 36.

  2. Тараненко І.Г. Демократичні цінності у становленні громадянина //

  Педагогіка і психологія. – 1997. - № 2. – С. 151.

  -7-

  2.2 Виховання громадянина – головні аспекти.

  Формування системи виховання безпосередньо пов’язане з основними

  засадами побудови держави: тоталітарної, демократичної, громадянської,

  відкритої. Якщо створення тоталітарного режиму зумовлює пригноблення

  особистості, відкритого суспільства і також часто поєднується з різновидами

  непримиренності, пошуку ворогів і неоколоніалізму, то перспективним в усі

  часи було, є і буде формування та розвиток демократично – громадянського

  суспільства. Тому особливо важливим є будівництво в Україні суверенної,

  незалежної, демократичної, соціальної, правової, цілісної держави і системи

  виховання на основі принципів гуманізму, демократичності, толерантності,

  пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей, гнучкості та

  прогностичності. Проте доцільно врахувати, що між визначенням і

  проголошенням принципів до їх закріплення і утвердження в суспільстві

  лежить щоденний всебічний аналіз і праця інститутів держави, громадськості

  і конкретної особистості.

  Система виховання є серцевиною системи освіти і розглядається як

  цілеспрямована, систематична дія на духовний і фізичний розвиток

  особистості, зумовлена законами розвитку суспільства, людини та

  об’єктивними і суб’єктивними умовами.

  Її складовими є як система самовиховання особистості, так і спеціально

  організований безпосередній і опосередкований вплив сім’ї, закладів освіти,

  педагогів, інформаційного простору та соціально – економічних умов.

  Система виховання зумовлює формування навичок поведінки в

  сім’ї, під час навчання, на виробництві, культурно – освітній, професійній

  та політичній діяльності. Зміст виховання визначається

  пріоритетністю вимог часу, потребами соціально – економічного

  розвитку і зумовлюється суспільними відносинами, станом науки,

  технологій, культури, родинно –

  -8-

  сімейними стосунками, традиціями та рівнем системи освіти. Дані

  аспекти є взаємозалежними, динамічними, тобто система виховує особистість,

  а особистість виховує систему.

  Необхідність виваженого розв’язання проблеми державотворення, розвитку

  системи виховання зумовлює потребу формування і збереження класичних та

  утвердження нових ціннісних орієнтацій. Центральним місцем в

  процесі державотворення є формування в учнівської та студентської молоді

  демократичних цінностей, свобод та громадянської позиції. Проблема

  цінностей була актуальною в різні періоди розвитку суспільства і мала

  конкретні орієнтації.

  Якісні і кількісні характеристики цінностей перебувають в подвійній

  залежності від внутрішніх властивостей їх носія та від потреб і прагнень

  суспільства, людини, яка є адресатом цінностей. Для періоду становлення

  держави є характерними тенденції збереження класичних цінностей,

  переосмислення характерних національних цінностей та насадження чужих (нові

  лідери, нові ідеї, нове життя).

  Для народів України завжди було характерним утвердження і дотримання

  засад гуманізму, зв’язку з природою та прагнення до освіти, освіченості та

  професіоналізму. Представники “нових” ціннісних орієнтацій відхиляють

  принципи гуманізму і спрямовують вектор розвалу, руйнування проти

  матері-жінки, сьогодення дітей і культури взагалі.

  Збільшення і наростання якісної різноманітності людських потреб,

  особливо в критичних ситуаціях, поява нових засобів їх задоволення, як

  порівняння свого рівня життєдіяльності з навколишнім середовищем, так і в

  наслідок розвитку науково – технічного прогресу, спричиняють виникнення

  суперечностей між необхідністю дотримання цінностей і стимуляцією щодо

  їх порушення або ігнорування. Головним критерієм важливості

  формування, збереження і розвитку цінностей є практика

  життєдіяльності особистості,

  -9-

  нації, держави, Європи і світу в історичному, соціально-економічному,

  політичному аспектах та в площині побудови демократичної держави як

  Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.