МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Реферат: Питання з екзамену Господарське право

  Реферат: Питання з екзамену Господарське право

  .Предмет Г. П.

  Понятия господарства може співпадати з поняттям виробниц­тво і економіка , якщо за межі господарського виробництва винести майнові і немайнові відносини , пов”язані з веденням домашнього господарства  (відносини між членами сім”ї. Г. П. зосереджує увагу на відносинах , що виникають між юридичними особами , їх орга­нами управління , державними суб”єктами підприємницької діяльності .Предметом цих відносин в про­цесі господарської діяльності є чисельні організаційні та майнові відносини , що виникають і реалізуться між юридичними особами незалежно від їх форм власності ; між ними та органами державного управління або відносини між органами управління .  

  2. Понятия  господарського права

  Г. П . -Сукупність правових  норм та  інститутів різних галузей права що функціонально взаїмодіють в регулюванні  господарської  діяльності . У сфері економіки виникають і функціонують різні відносини , пов”язані з господарською діяльністю . Гос- кі  правовід-ни  складаються з двох елементів- організаційного і майнового . Господарські  пра вовідносини мають певні ознаки .

  1.Обмежене коло суб”єктів .

  2. Поєднання в них організаційних і правових елементів .

  3. Їх матеріальний зміст , тобто суспільне виробництво і реалізація господарюючими суб”єктами продукції , виконання робіт надання послуг

  3. Мета і принципи  Г. П .

  Мета - забезпечення належної ефективності суспільного вироб­ництва шляхом організації і впро­вадження у використання  ефек­тивного механізму господарю­вання  . Мету Г. П. розглядають з двох основних точок зору : з еко­номічної та правової .З економічної точки зору мета полягає у підвищенні ефектив­ності суспільного виробництва , а з точки зору права  - в поліпшенні функціонування господарського механізму . Принципи - це основні керівні начала , на яких базуються і якими характеризується пра­вове регулювання відповідних суспільних відносин . Існують такі принципи : рівноправність різних форм власності .

  1. законність - держава , її ор­гани , посадові особи, підприємства , організації і громадяни повинні дотри­муватися конституції  і інших норм чинного законо­давства  .

  2. необхідність активного ви­користання банківських кре­дитів , прибутку , податків і інших економічних важелів і стимулів .

   Взагалі  , існує дуже багато прин­ципів Г . П .

  4 . Господарські відносини на началах субординації .

  Господарські правові відносини поділяються на організаційні та правові . Останні в свою чергу поділяються на субординаційні і координаційні .Організаційні відносини , що ба­зуються на початках субординації Такі відносини виникають між суб”єктами , які пов”язані ор­ганізаційним влідним підпорядкуванням (відносини між міністерством та підпорядкованим йому держав­ним підприємством , відносини між господарським суб”єктом і державним органом з контрольно - наглядовою функцією .)Майнові відносини на початках субординації . В такі відносини вступають суб”єкти певних гро­шових виплат  та майнових зборів (виплати податків і відрахування у фонди . )

  5 . Господарські відносини на початках  координації .

  Господарські правові відносини поділяються на організаційні та правові . Останні в свою чергу поділяються на субординаційні і координаційні .Організаційні відносини на початках координації .такі відносини пов”язані з рівноправністю учасників між собою .Наприклад : відносини між всіма підприємствами в цивільних правовідносинах , а також  відносини між органами держав­ного управління одного рівня .Майнові відносини на початках координації .Такі відносини базу­ються на незалежності учасників один від одного , на  їх  рівноправності і виключенні підпорядкування .Наприклад , це відносини по угодах і договорах між підприємствами .

  6 . Методи господарського права .

  Методи - це система способів впливу правових норм на суспільні відносини ,що регулю­ються нормами господарського права .Існує декілька методів впливу :

  1. Метод обов”язкових при­писів .

  Він широко використовується компетентними органами управління . Прийнятий ними акт ,  обов”язковий для виконання фізичними і юридичними осо­бами ., а його ігнорування може розцінюватися , як  правопору­шення з усіма правовими наслідками . Якщо акт прийнято з порушеннями чинного законо­давства , або за межами повнова­жень компетентних органів , він може бути визнаний повністю або частково не дійсним .

  2 .Метод автономних рішень

  В господарській діяльності пра­вові наслідки часто наступають на під ставі волевиявлення сторін або згоди певного органу .Цей метод також називають методом погодження або дозвільним ме­тодом .

  3 .Метод рекомендацій

  В данному випадку примус відсутній і господарський орган сам вирвшує чи слідувати данній рекомендаціїчи ні .Тут доз­воляється вибирати більш вигідний варіант . 

  .

  7 . Система госпо -го права .

  Г . П . ділиться  на дві частини  :

  1 . загальна частина

  2 . особлива  частина

  До першої входять - загальні положення для всіх галузей права , правові форми  і методи керівництва економікою , суб”єкти  господарського права , правовий режим майна суб”єктів ,

  господарські забов”язання . Правові положення загальної частини відповідають за результати господарської  діяльності , захист прав та інтересів суб”єктів . До другої частини відносяться норми  , які регулюють окремі відносини в галузях господарства та види господарської діяльності  (правове регулювання якості продукції , фінансування , кредитування , правова робота в народному господарстві та  правове регулювання відносин в галузях  зв”язку та освіти .)

  8 . Джерела Г . П .

  Г . П . -це сукупність правових норм по врегулюванню господарських відносин .

  Г . законодавство це сукупність правових актів ,що містять данні норми .  Джерела :

  1 .блок ( Конституція , Конституційний договір , акти референлумів)

  2 блок (міжнародні акти і закони України , Укази президента  щодо економічних реформ , Декрети Каб . Мін . , Постанови В. Р.  У.)

  3 . блок ( Укази президента України )

  4 . блок (Закони Авт . респ .Крим )

  5 . блок (Постанови В . Р . респ. Крим . )

  6 . блок (Постанови Кабінету Ради Міністрів України і Постанови Ради Міністрів СРСР .)

  7 . блок ( Рішення місцевих органів самоврядування . )

  8 . блок (Відомчі та  ін . акти)

  9 . блок (Локальні акти )

  9 . Вимоги до правових актів господарювання .Акти господарських суб”єктів це дія органів, що здійснює управлінські функції в прцесі  господарської діяльності , спрямовані на прийняття в межах своєї компетенції рішень щодо встановлення зміни або припинення господарських відносин .

  Вимоги до актів :

  1 . загальні -згідно чинного законодавства України учасники господарських відносин повинні приймати акти в межах своєї компетенції , у відповідності до закону , в певному порядку , по встановленій формі .

  2 . Спеціальні - встановлюються до певних груп господарських актів , які регулюють конкретні господарські відносини .

  3 . Організаційнотехнічні - це вимоги до самої технології прийняття рішень в сфері господарської діяльності , до змісту і якості рішення . Це вимоги до процедури підготовки і пртйняття рішень - чіткість  ясність , конкретність .

  Якщо акт прийнятий суб”єктом ігнорує вимоги передбачені чинним законодавством , то він може бути визнаний неістотним

  ( акти що не породжують для учасників госп . відн . юридичних наслідків .)чи спірним (акти , що в певному відношенні не відповідають вказаним вимогам  .)

  10. Значення арбітражної практики в госп . відн .

  Правосуддя в госп . відн . здійснюється арбітражними судами . Вони є першим органом у вирішенні госп . спорів .

  Завдання - захист прав і законних інтересів суб”єктів госп . віднос . , сприяння зміцненню законності у сфері госп . відн .,  внесення пропозицій спрямованих на вдосконалення правового регулювання госп  діяльн .

  Застосовуються арбітражні норми та норми арбітражно - процесуального кодексу , інші норми госп . законодавства також застосовують закон до конкретних відносин деталізують та конкретизують норми законодавства  . Арб . суди вивчають практичне застосування норм за конкретних обставин , аналізують причини госп . конфліктів і власну арбітражну практику . Це дає можливість вирішувати спори і визначати тенденц ію госп . відносин , проводити профілактичну роботу . В результаті такої діяльності видаються інструктивні вказівки і роз”яснення держ . арбітражів , як засобів тлумачення госп . арбітр . практики .

  11 . Понятия госп . правовідносин .

  Суспільні відносини врегульовані нормами  права прийнято називати  правовідносинами або правовими відносинами .

  Характерні риси госп . правовідн .

  1.     Вони відбивають характер і структуру суспільно - виробничих відносини

  2.     Носять вольовий характер .

  3.     Вони є результатом застосування  госп . норм  .

  4.     Суб”єктами правовідносин виступають юридичні ,а не  фізичнв особи (виняток  громадяни підприємці )

  5.     Змістом цих відносин є права та обов”язки учасників госп . првовілн .

  Госп . правовідн . складаються з :

  1 . Об”єкт

  2 . Суб”єкт

  3 . Зміст

  12 . Характерні риси госп правовідн .

  Суспільні відносини врегульовані нормами  права прийнято називати  правовідносинами або правовими відносинами .

  Характерні риси госп . правовідн .

  1.     Вони відбивають характер і структуру суспільно - виробничих відносини

  2.     Носять вольовий характер .

  3.     Вони є результатом застосування  госп . норм  .

  4.     Суб”єктами правовідносин виступають юридичні ,а не  фізичнв особи (виняток  громадяни підприємці )

  5.     Змістом цих відносин є права та обов”язки учасників госп . првовілн .

  Госп . правовідн . складаються з :

  1 . Об”єкт

  2 . Суб”єкт

  3 . Зміст

  13 . Види госп . правовідн .

  1 . За  об”єктом - ділення за галузями народного господарства . Об”єктом виступають матеріальні блага , що створюються в цих сферах , а також соціальнці блага (санаторії , лікарні  , дороги . )

  2 . За підставами виникнення , зміни та припинення  (договірні та позадоговірні )

  3 . За суб”єктами  - ділення на відносини  , що ст ворюються .

  а ) між органами    управління і юридичними особами

  б) між юридичними особами

  в) між об”єднанням і юридичною особою , що входить до складу цього об”єднання .

  г) внутрішньо госп . відносини

  4 . За методом регулювання господ. діяльн .

  а)координація

  б) субординація

  14 . Виникнення і зміни госп . правовідн .

  Госп . правовідн . найчастіше виникають з угод або договорів .

  Але можуть також виникати з :

  1 . адміністративних актів

  2 . в результаті відкриття , винаходу раціоналізаторської пропозиції

  3 . створення творів мистецтв , науки , літератури

  4 . в наслідок заподіяння шкоди

  5 . придбання або збереження майна за рахунок кощтів іншої особи без достатніх підстав

  6 . в наслідок  інших дій  громадян і організацій , а також подій з якими закон пов”язує настання правових наслідків .

  Зміни госп . правовідн .відбуваються на підставі узгодженого волевиявлення суб”єктів правовідн . , бо за загальним правом змінювати госп . правовідн . в односторонньому порядку заборонено . Проте і за деяких обставин допускається і одностороння зміна

  1 . відмова від поставки неплатоспроможного клієнту 

  2 . інші режими розрахунків .

  15 . Понятия правового статусу суб”єкта господарських відносин .

   Правовий статус суб”єкта - це сукупність його прав та обов”язків

  Залежно від виду суб”єкта може регулюватись рузними нормативними актами ( положеннями , статутами юрид . осіб та  ін . )

  Правовий статус посалових осіб визначається  трудовим договором ( контрактом ) , положенням , інструкцією , посадовою інструкцією , наказами чи розпорядженнями компетентних органів чи посадових осіб .

  Суб”єкти госп . діяльн . :

  1 . Юридичні особи , які безпосередньо створені для госп . дільн . ( всі підприємства  незалежної форми власності , їх об”єднання )

  2 . Юридичні особи , які мають інше призначення , але приймають участь у госп . віднос . за певних обставин .

  3 . Державні органи , що здійснюють контрольно - наглядову функцію .

  4 . Громадяни підприємці ( без створення юр . особи )

  Права суб”єктів можна класифікувати відповідно до їх змісту :

  1 . засновницькі права - грунтуються на загальній нормі права власн .

  2 . права в галузі управління . Суб”єкти Г . П . самостійно управляють своєю діяльністю та справами

  3 . майнові права  (загальні та спеціальні ) 

  16.Поняття підприємництва за законодавством України.     

  Підприємництво - самостійна ініціатива , систематична , на власний ризик діяльність по виробництву продукції , виконанню робіт , наданню послуг та заняття торгі - влею з метою одерження прибутку

  Матеріальна основа підприємницької діяльності становить власність . Власник має право використовувати належне йому майно для пілприємн . діяльн . При цьому всім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав .Підприємці мають право без обмежень приймати рішення  і здійснювати будь -яку діяльність , що не суперечить чинному законодавству . Крім обмеження суб”єктивного складу підприємництва  Законодавством України , які стосуються здійснення окремих видів підприємн . діяльн .

  Принципи :

  1 . Вільний вибір діяльн .

  2 . Залучення на добровільних засадах майна та коштів юр . осіб та громадян

  3 . Самостійне формування програми діяльн . , вибір постачаль -ників і споживачів , встановлення  цін .

  4 . Вільний найм працівників .

  5 . Вільне залучення ресурсів , використання яких не заборонено або не обмежено законодавством .

  6 . Вільне розпорядження прибутком після внесення платежів  , установлених зако -ом .

  7 . Ссамостійне здійснення  зовнішньоекономічної діяльності .

   

  10.Значення арбітражної практики у господарських відносинах.

  Відповідно до закону України правосуддя в господарських відносинах здійснюється арбітражними судами.

  Арбітражний суд - незалежний орган для вирішення спорів між юридичними особами, держвними органами. Він виконує такі функції:

  1)Захист прав та законих інтересів учасників господарських відносин.

  2)Сприяння зміцненю законності в сфері господарських відносин.

  3)Внесення пропозицій спрямованих на вдосконалення правового регулювання господарської діяльності.

  Застосовуючи норми арбітражного та арбітражно-процесуального кодексу та інші норми господарського законодавства арбітражні суди застосовують закон до конкретних відносин, деталізуються і конкретизуються норми законодавства, вивчають практику застосування норм за конкретних обставин, аналізують причини господарських конфліктів і власну арбітражну практику. Це дає можливість не тільки вирішити конкретні спори, але і визначити тенденцію господарських відносин, проводити профілактичну роботу. В результаті такої діяльності видаються інструктивні вказівки і розяснення державних арбітражів як засобів тлумачення арбітражної практики.

  11.Поняття господарських правовідносин.

  Суспільні відносини, регульовані нормами права прийнято називати правовідносинами або правовими відносинами.

  Господарськими є відносини між господарюючими суб’єктами (підприємствами, підприємцями) і органами управління, які складаються у процесі організації і здійснення господарської діяльності. Господарські правовідношення складаються з:  суб’єкта; об’єкта; зміста правовідносин.

  12. Характерні риси господарських правовідносин:

  1.Вони відбивають характер і структуру суспільних виробничих відносин.

  2.Носять вольовий характер.

  3.Це результат застосування господарських норм.

            4.Суб’єктами господарських правовідносин  є юридичні особи, а не фізичні. Виняток громадяни-підприємці.

            5.Змістом цих відносин є права і обов’язки учасників господарських правовідносин.

  13.Види господарських правовідносин.

  Господарські правовідносини класифікують за такими ознаками:

  За обєктом, які витікають з різних галузей народного господарства:

  ·     в сільському господарстві.

  ·     в капітальному будівництві.

  ·     в транспорті.

  Тут обєктом виступають матеріальні блага, які створюються в цих сферах, а також соціальні блага.

  За підставами виникнення, зміни та припинення:

  ·     договірчі (купівлі-продажу).

  ·     позадоговірчі (нанесення шкоди). 

  За субєктами:

  ·     між органами управління і юридичними особами.

  ·     між юридичними особами.

  ·     між обєднаннями і юридичними особами, що входять до складу обєднання.

  ·     внутрішньогосподарські відносини.

  За методо регулювання господарської діяльності:

  ·     на засадах координації.

  ·     на засадах субординації.

  14. Виникнення і зміни господарських правовідносин.

  Найчастіше господарські правовідносини виникають з договорів. Але вони можуть виникати і за інших підстав: з адміністративних актів, в результаті відкриття, виникнення, раціоналізації пропозиції, створення творів мистецтва, літератури.

  Зміни господарських правовідносин відбуваєтьс в основному на підставі узгодженого волевиявлення субєктів правовідносин так як за гагальним правилом змінювати господарські правовідносини в односторонньому порядку заборонено.

   

  17 . Суб”єкти підприємницької дільності

  Підприємцями можуть бути :

  1 . громадяни України , інших держав , не обмежені законом у правоздатнрсті або дієздатності .

  2 . юр . особи всіх форм власності .

  Недопускається заняття підприєм -ю діяльністю :

  а) військовослужбовців

  б) службових осіб органів прокуратури , суду , держ . безпеки , внутрішніх справ , арбітр . суду , держ . нотаріату .

  в) органів держ . влади і управління

  що здійснюють конироль над підприємн . діяльн .

  г)особи з непогашеною судимістю за корисні злочини

  д )особи , яким суд заборонив займатись  такою діяльн . до закінчення певного строку

  е) не діездатні особи .

  Суб”єкти мають право на любу діяльн., яка не суперечить закону України , але існують певні обмеження :

  1 . заборона займатись діяльністю  всім особам , крім вказаних в законодавстві

  Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.