МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Реферат: Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система України Ё її роль в переходЁ до ринку)

  -     недостатність конкуренції у кредитній сфері.

  На сьогодні в Україні діє 15 комерційних банків зі змішаним капіталом, серед яких 5 банків мають 100% іноземного капіталу і зареєстровані як українські суб’єкти господарювання.1 Це “Кредит Ліоніс” (французький капітал)), “Сосіете Генерале” (французький капітал), Депозитно-кредитний банк (польський капітал), ING Bank і “Кредит Свісс”. Решта 12 банків мають лише частину іноземного капіталу у своїх статутних фондах. Крім того, нині в Україні працюють 22 представництва закордонних банків.

  Розміщення банків на території держави вкрай нерівномірне. У Києві та Києвській області діють 78 банків, у Харківській і Одеській – по 15, у Донецькій – 14, в АР Кирм і Дніпропетровській області – 12, у Львівській – 10. Водночас у Вінницькій і Кіровоградській областях узагалі немає комерційних банків.

  Отже, треба визнати, що банківська система в Україні перебуває нині у стані подальшого реформування і потребує конкретних дій. Аби підвищити ефективність української економіки, банкам треба відігравати роль посередника між надходженням вітчизняних заощаджень та раціональним розміщенням капіталів в економіці. Як підтверджує досвід функціонування банківського сектора у розвинутих країнах, в Україні ключовими питаннями банківської системи на сьогодні є насамперед зміцнення законодавчих основ діяльності центрального банку, розбудова законодавчих рамок і нормативного регулювання діяльності комерційних банків.


  Динаміка розвитку банківської системи України протягом 1992-1997 років

  1992

  1993

  1994

  1995

  1996

  1997

  Зареєстровані банки: 130 207 228 230 229 229
  державні 0 0 2 2 2 2
  відкриті акціонерні компанії 0 0 96 119 125 128
  закриті акціонерні компанії 0 0 63 47,2 52 51
  компанії з обмеженою відповідальністю 0 0 67 59 50 48
  Банки, що функціонують 0 0 220 210 188 189
  Банки з іноземним капіталом: 0 0 12 12 14 15
  із 100% іноземним капіталом 0 0 1 1 2 3
  Банки, що ліквідуються 5 6 13 0 8 1

  1.3. Національний банк  голоний елемент банківської системи України. Його функції.

  Створення нової банківської системи в Україні на основі державних банків почалося у 1991 році з прийняттям Закону “Країни “Про банки та банківську діяльність”, згідно з яким було закладено основи класичної дворівневої банківської системи, що включає верхній та нижній рівні, а також визначено, які банки належать до кожного  з рівнів і яким буде механіз зв’язків між ними.

  У результаті дезінтеграції колишнього Союзу українське відділення Державного банку СРСР змушене була прийняти рішення про розподіл асигнувань, оскільки союзний банк не підготував плану кредитів на початок 1991 року. На базі українського республіканського відділення Державного банку СРСР було створено Національний банк України (далі НБУ). Вже влітку 1991 року інструкції союзного Державного банку не мали зобов’язуючої дії в Україні, а 25 грудня 1991 року Державний банк СРСР було офіційно ліквідовано і НБУ став центральним банком.

  Законом передбачається функціонування дворівневої банківської системи, в якій НБУ діяв би як центральний банк, а решта банків здійснювала б комерційні банківські операції.

  НБУ – це банк першого рівня. Він виконує традиційні функції, які характерні для центрального банку держави: це емісійний та розрахунковий центр держави, банк банків та банкір уряду. НБУ не є незалежним. Він підкоряється Верховній Раді та Кабінету Міністрів України.

  З прийняттям закону “Про національний банк “країни” (травень 1999 року) у нас чітко визначено статус центрального банку, відмежовано його функції від функцій комерційних банків.

  Отже НБ – це:

  -     єдиний емісійний центр країни, він володіє манопольним правом на емісію банкнот, організацію та регулювання грошового обігу;

  -     банк банків. Він не займається кредитно-розрахунковим обслуговуванням інших банків та кредитних закладів, не видає кредитів комерційним банкам, не організовує механізм міжбанківського кредитування;

  -     банк уряду. НБУ займається кредитно-розрахунковим обслуговуванням яуряду – являється його касиром, здійснює операції по осблуговуванню внтрішнього державного боргу. Являється фінансовим консультантом і т.і. національний банк проводить аукціони по рз\озміщенню державних облігацій уряду України, займається їх погашенням та виплатою відстків за ними, я слідкує за касовим виконанням бюджету комерційними банками;

  -     провідник офіційної грошово-кредитної політики, зазначає мету та напрям грошово-кредитної політики, які зв’язані з забезпеченням стійкості національної грошової одиниці. Він здійснює регулювання курсу національної грошової одиниці щодо валюти інших держав шляхом валютних інтервенцій на відкритому ринку;

  -     управляючий золотовалютними резервами держави;

  -     представник інтересів держави в міжнародних фінансово-кредитних організаціях.

  На НБУ покладаються функції контролю за виконанням комерційними банками законодавства з банківської діяльності, за дотриманням економічних нормативів. Він здійснює державну реєстрацію банків і кредитних установ, а також ліцензування банківских операцій, встановлює для них єдині правила проведення операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації та коштів.

  Однак стратегічною метою і найважливішим обов’язком НБУ є створення сприятливого середовища, в якому діють комерційні банки та інші фінансові установи. Це означає, що основною метою діяльності НБУ є:

  1). захист і забезпечення стабільності валюти України;

  2). розвиток і зміцнення банківської системи;

  3). забезпечення ефективного й безперебійного функціонування системи розрахунків. Надійна платіжна система, що задовольняє потреби юридичних і фізичних осіб у безпечному й ефективному переказі коштів – передумова успішного розвитку ринкової кеономіки кожної країни;

  4). встановлення та підтримка конкурентного середовища;

  5). стимулювання використання нових інструментів грошово-кредитної політики.

  Значним досягненням стало запровадження системи електорнних міжбанківських платежів. Що одним прогресивним кроком є впровадження електронної пошти, завдяки якій НБУ може отримувати щоденний баланс банківської системи.

  1.4. Комерційні банки та їх діяльність.

  Повноцінне здійснення НБУ своїх базових функцій резервної системи неможливе без забезпечення повної його самостійності у прийнятності рішень щодо проведення грошово-кредитної політики в рамках своїх повноважень, визначених чинним законодавством. Без врахування зазначених моментів неможливе ефективне функціонування кредитної системи країни в цілому, яка, окрім центрального банку, включає в себе й інші ланки, на які поширюються його безпосередній вплив, решулювання, контрольні й наглядові функції.

  Однією з таких ланок є комерційні банки, що належать до другого типу банківських установ, які, безпосередньо виконуючи функції кредитно-фінансового обслуговування економіки, є основною кредитної системи.

  Сучасні комерційні банки є багатофункціональними установами, що займаються практично всіма видами кредитних та фінансових операцій, пов’язаних з обслуговування господарської діяльності своїх клієнтів, Надаючи кредити клієнтам, банки реалізують себе як посередники, приймаючи гроші від вкладників, що володіють тимчасово вільними коштами, і надаючи їх позичальникам, які потребують тимчасового додаткового капіталу. Комерційні банки отримують доход від зазначених операцій за рахунок різниці між процентами, що стягуються за позиками і виплачуються за вкладами. Здатність комерційних банків створювати в процесі своєї діяльності додаткові засоби платежу є однією з найважливіших функцій, що відрізняє їх від інших інститутів кредитної системи. У даному випадку йдеться про депозитно-чекову емісію, що здійсньється комерційними банками через виконання позичкових операцій. Така емісія відграє важливу роль у забезпеченні елестичності грошового обішу в країні і підтриманні стійких темпів росту економіки. Комерційні банки можуть виконувати операції з купівлі і продажу іноземної валюти, організовуючи фінансування зовнішньої торгівлі, виконувати довірчі операції, пов’язані з управлінням майном, грошовими коштами та іншими матеріальними цінностями фізичних та юридичих осіб за їх дорученням; надавати консультативні послуги своїм клієнтам з питань організації господарсько-фінансової діяльності; здійснювати зберігання грошових і матріальних цінностей у спеціально обладнаних сховищах, а також ряд інших операцій, пов’язаних з обслуговуванням різних клієнтів.

  В історичному плані комерційні банки виникли раніше, ніж інші типи фінансово-кредитних інститутів, а тому розвиток кредичної системи розпочинається саме з виникнення і розвитку комерційних банків. Сам термін “комерційний банк” походить ще з середніх віків, коли установи такого роду займалися осблуговуванням переважно тогівельних організацій, пов’язаних в основному з товарним обміном – “комерцією”.

  Комерційний банк у сучасному розумінні – цілком самостійний суб’єкт господарювання, діяльність якого спрямована на задоволення певних кеономічних інтересів так само як і діяльність будь-якого іншого суб’єкта ринкових відносин. Це означає, що діяльність комерційного банку повинна приносити прибуток, що є основним принципом комерційного розрахунку, на засадах якого функціонують підприємства у ринковій економіці.

  Таким чином, діяльність комерційних банків  має виробничий характер, хоча вона є і специфічною у своїй основі, що відрізняє банківські установи від інших суб’єктів господарювання, визначаючи їх особливе місце в економічній системі.


  ІІ. Особливості функціонування і перспективи розвитку

  кредитно-грошового механізму.

            2.1. Банк як регулятор грошового обігу.

  За своєю структурою будь-яка сучасна грошова система складається з двох стадій.

  На першій Центральний банк країни збільшує свої активи шляхом надання кредитів уряду, комерційним банкам та окремим підприємствам, а також шляхом збільшення своїх золотовалютних резервів. Збільшення активів Центрального банку одноголосно призводить до відповідного зростання його пасивів, отже до створення грошової бази. Вона складається із готівки в обігу, готівки в касах банків, а також обов’язкових і необов’язкових резервів комерційних банків у Центральному банку. На цій стадії творяться не лише паперові гроші, а й так звані дапозитні гроші, що існують в формі певних сум на банківських рахунках і надаються в позику клієнтам державних грошотворчих установ.

  Національний банк не лише формує основну масу грошей у національній економічній системі – він контролює і регулює грошові потоки в комерційному секторі національної грошової системі, може впливати на обсяги грошових потоків у грошовій системі і через купівлю або продаж акцій та облігацій.

   Друга стадія створення грошей настуває тоді, коли комерційні банки, спираючись на свої резерви, збільшують кредитування клієнтів і готівка в обігу є грошовою масою. До складу другої стадії входять, по-перше, комерційні банки як основна ланка комерційного сектора національної грошової системи, по-друге, ощадні банки, які обслуговують здебільшого населення, по-третє, пенсійні й інвестиційні фонди, кредитні спілки й асоціації, страхові й трастові компанії і т.і.

  У комерційному секторі національної грошової системи формуються тальки безготівкові гроші, його установи не мають права здійснювати емісію грошей паперових.

  В Україні у постсоціалістичний період грошова система, по-перше, доларового стандарту, по-друге, її стабілізації. Визначальним фактором зростання грошової маси в Україні були кредити НБУ уряду. Таким чином, основне джерело інфляції – це фінансування за рахунок кредитної емісії НБУ дефіциту Державного бюджету.

  2.2. Банки та кредити. Їхроль в економіці України.

  Система комерційних банків безпосередньо охоплює усі сфери ринкової економіки – виробництво, розподіл, обмін і споживання. Немає практично жодної організації чи підприємства, яке б не було клієнтом кредитної установи. Саме кредит є тим фактором, який значною мірою забезпечує безперервність розширеного відтворення в економіці. За допомогою банківського кредиту вирішується протиріччя між розміром коштів, вивільняються у кредитора, і розміром потреби у позичальника. В цих умовах з розвитком економіки грошові і товарні відносини все більше трансформуються у кредитно-грошові по суті набуло кредитного характеру. На цьому базується величезна роль кредиту та комерційних банків, як основних носіїв кредитних відносин для ефективного функціонування розвитку економіки в цілому.

  Роль кредиту в економічному житті суспільства визначається сферами його застосування, які можуть бути поділені на чотири групи.

  1.   Кредитування поточної діяльності підприємств, пов’язане із задоволенням їх потреб в оборотних коштах.

  2.   Кредитування інвестиційної діяльності підприємств, призначити для збільшення основних фондів реконструкції та розширення виробництва.

  3.   Кредитування приватних осіб для задоволення різноманітних потреб споживчого характеру.

  4.   Кредитування держави для покриття бюджетного дефіциту.

  Кредит не збільшує фізичний обсяг загальної маси факторів виробництва, однак, виступаючи найбільш мабільним і гнучким джерелом коштів, кредит загалом активно сприяє організації безперебійного виробничого процесу та економічному  росту в країні.

   Підприємства і організації практично всіх галузей економіки активно використовують банківські позики для забезпечення нормальних умов виробництва і реалізації продукції. Найбільш це стосується таких галузей як промисловість, сільське господарство і торгівля, що є основними секторами економіки, які забезпечують виробництво і розподіл валового внутрішнього продукту та неперервність розширеного відтворення (таблиця,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,).

  Галузева структура короткосрокових кредитів1

  01.01.93 01.01.94 01.01.95 01.01.96
  Усього кредитів, трлн.крб. 2,30 37,5 102,0 267,0
  з них кремим галузям в %:
  промисловості 57,4 18,7 20,5 31,6
  сільському господарству 4,3 5,6 8,4 5,9
  торгівлі 8,8 8,5 8,7 7,5
  будівництву 2,4 2,2 1,2 2,3
  транспорту 2,9 1,0 1,2 2,0
  Темпи зростання кредитів в % - 1630,5 272 261

  Кредитні операції у сфері інвестиційної діяльності підприємств сприяють розширенню і модернізації виробництва, випуску нових видів продукції, розвитку нових технологій, що позитивно відображається на стані економіки в цілому.

  Дослідження впливу банківського кредиту на грошову сферу має безпосереднє практичне значення для нашої країни. Нині банківський кредит не виконує своого стабілізуючого впливу на грошовий обіг, а значно ю мірою спрямований на підтримання витрат бюджету і його величезного дефіциту.

  Протягом останніх років спостерігається стійка тенденція до зростання банківських кредитних вкладів, загальний обсяг яких на початок 1996 року склав понад 850 млрд. крб. Лише за 1993 рік вони збільшились у 12 разів, а за два наступні роки – майже у 16 разів. При цьому негативним моментом даної тенденції є зменшення питомої ваги кредитів, наданих безпосередньо суб’єктом господарювання (,,,,,,,,,,,,,,,,,).


  Динаміка обсягів кредитних вкладень українських банків1 (млрд.крб.)

  01.01.93 01.01.94 01.01.95 01.01.96
  Усього кредитів, наданих банками 4438 53623 297317 850211
  Темпи зростання % - 1208 554 286
  Кредити, надані комерційними банками суб’єктами господарювання 2687 40631 155750 411158
  Темпи зростання - 1512 383 263

  Зростання осягів банківського кредитування на фоні загального спаду виробництва і скорочення реального валового внутрішнього продукту є не зовсім адекватним реальним економічним потребам, а виникає на поповнення ресурсів для покриття бюджетних витрат, а також заходами, спрямованими на ліквідацію платіжної кризи шляхом кредитування заліків взаємної заборгованості. Тільки за період 1993-1995 років кредити НБУ міністерству фінансів досягли рівня         437,5 трлн.крб.1 Зрозуміло, що ситуації, коли близько половини усіх кредитних вкладень банківської системи України спрямовується на потребу уряду, а не господарського сектора економіки, ефективність кредитування в цілому залишається на низькому рівні.


  Крім того, особливу увагу звертає на себе сучана нераціональна структура кредитних вкладень в економіку, що найбільшою мірою виражається у незначній питомій вазі довгострокових позик у загальному обсязі кредитів, наданих комерційними банками суб’єктами господарювання (мал.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,).

  У 1991 році комерційні банки надавали суб’єктам господарювання кредити лише в національній валюті, а з 1992 року до них додалися й кредити і в іноземній валюті. При чому відбувалося постійне збельшення частини останніх у загальному залишку заборгованості з 16% у 1992 році до 27,9% у 1995 році.

  Протягом усіх п’яти останніх років частка наданих кредитів суб’єктам господрювання припадала на короткострокові кредити, які в свою чергу, поділилися, як показано в табл.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.


  Короткострокові кредити в національній валюті, надані суб’єктам господарювання України 1 (млрд.крб.)

  Період

  Усього з них
  промисловість сільське господарство будвництво

  транспорт

  і

   зв’язок

  постачання

  і

   збут

  заготівля

  торгівля

  і

   громадське харчування

  1991 85 37 5 3 2 9 4 13
  1992 2312 1327 100 56 67 160 52 204
  1993 37446 6986 2088 809 375 4021 7917 3178
  1994 102035 20879 8523 1256 777 4603 911 8916
  1995 266403 86471 16162 5593 5051 7640 1266 20625

  Розрахував темпи зростання короткострокових кредитів, які були надані суб’єктам господарювання і зобразити результати у вигляді графіку, то ця крива буде поступово рухатись вниз. Накриклад: порявняємо дані за 1992 та 1995 в промисловості. Темп зростання за 1992 – 3586%, а за 1995 – 414%. Різниця очевидна.

  У цілому за останні роки приблизно 2/3 загального обсягу короткострокових кредитів комерційних банків спрямовувалося в сферу матеріального виробництва.

  Розподіл довгострокових кредитів комерційних банків у національній валюті зображено у табл.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  Довгострокові кредити в національній валюті, надані комерційними банками суб’єктам господарювання України1

  Період

  Усього з них
  радгоспи, колгоспи, міжгоспи підприємства і організації окремих міністерств та відомств житлово-будівельна кооперація орендарі переселенці
  залишки   заборгованості
  1991 12,4 3,6 6,7 1,3 - 0,8
  1992 123,1 12,7 94,0 2,3 6,1 7,2
  1993 1070,3 126,4 740,8 101,2 23,6 70,7
  1994 17645,6 405,3 16705,2 181,5 65,6 227,5
  1995 36489,7 1238,6 32096,3 278,2 140,3 2736,3

  Темпи зростання довгострокових кредитів у національній валюті не були однорідними протягом минулого п’ятиріччя. Як у  цілому, так і за основними напрямками темпи зростання на кцнець терміну, що налізується, були нижчими, ніж на його початок. Найбільше зростання при цьому зафіковано в кредитуванні житлово-будівельної кооперації в 1993 році – 44 рази, а також підприємствам та організаціям окремих міністерств та відомств у 1994 році – 23 рази. У 1995 році темпи зростання загальної маси довгострокових кредитів, у тому числі наданих підприємствам і організаціям окремих підприємствам і організаціям окремих відомств та міністерств, житлово-будівельній кооперації, орендарям, становили 2 рази порівняно з попереднім роком. І лише довгострокові кредити переселенцям у 1995 році зросли в 12 разів.

  Повноцінному розвитку нацональної банківської системи перевшкоджає те, що немає досконалого банківського законодаства і надмірний рівень оподаткування банківских установ, нерівнозначне становлення різних верств населення до банків та відсутність фінансової дисципліни.

  Незалежність грошово-кредитної політики центрального банку забезпечує розв’язання трьох основних питань: довіри до грошово-кредитної політики, ефективності досягнення центральним банком цілей його діяльності, встановлення грошової стабільності. Крім того, на НБУ покладено також функцію забезпечення купівельної спроможності гривні на споживчому ринку. Тобто тепер Начцональний банк відповідає не лише за стабільність національної валюти відносно інишх валют, а й  за стабільність споживчих цін. Але найголовніше, що повинен зробити НБУ в перехідний період – замінити практику прямого розподілу кредитних ресурсі гршово-кредитним регулюванням з використанням ринкових інструментів – передбачає реформування організаційно-управлінських структур, їхню адаптацію як на верхньому, так і на нижньому “поверхах” банківської системи до роботи в режимі реального ринку.


  Висновки.

  Я впевнена, що майже кожна людина знає, що у державі, економіка якої перебуває в кризовому сатні, не може бути абсолютного здорової банківської системи. Саме тому національний банк пропонує вжити таких заходів.

  1.   Створити незалежне відомство, яке б визначало рейтинги комерційних банків. Можливо, таку службу було б доцільно створити при Асоціації українських банків.

  2.   З метою захисту комерційних банків та недопущення надання позик недобросовісним клієнтам.

  3.   Організувати в комерційних банках підрозділи з управління кредитними ризиками.

  4.   Вжити зміни заходів щодо подальшого інтенсивного розвитку внутрішнього аудиту банку.

  5.   Внести зміни в управління підрозділами банків, їх філій, запровадити прогнозування і планування роботи з залучення та розміщення ресурсів.

  6.   Переорієнтувати діяльність банків  на розширення банківських послуг та операцій клієнтам. Проводити політику збільшення доходів банку за рахунок розширення банківських послуг та операцій, у тому числі за рахунок здійснення розрахунків як найменше ризикових операцій.

  7.   Сприяти усуненню законодавчих обмежень участі банків у створенні інших банків і промислово-фінансових груп шляхом злиття банківського, фінансового та промислового капіталу, створення дочірніх банків.

  Мені здається, що у процесі подальшого розвитку банківської системи України необхідно як можна ширше використовувати закордонний досвід, але й не забувати історичні особливості країни.

  На сьогодні українські банки перейшли на міжнародні стандарти ведення обліку і звітності, однак робота в цьому напрямку не закінчилась. Застосування сучасних норм бухгалтерського обліку і складання балансів, а також регулярне публікування балансів, звітів про прибутки і збитки сприятимуть більшій прозорості діяльності банківської системи і поступово збільшать довіру клієнтів до банків. Отже, можно зробити висновок, що реформування банківської системи України на сьогодні дало відчутні результати для національної економіки та перебудови суспільства. Водночас злагодженої взаємодії усіх галузей економіки можна досягти тільки за умови економічного зростання. Тоді й банки зможуть ефективно виконувати свої завдання, які постали перед ними на етапі трансформації.


  Список літератури.

  1.   А.Андреєв. Особливості становлення ринку банківських послуг в Україні. Банківська справа. – 1999 - № 4, с. 85

  2.   Н.І.Версаль. Передумови та проблеми регулювання банківською діяльністю. Фінанси України. – 1999 - № 9, с. 60-62

  3.   О.Д.Вовчак. Роль банків в економіці України. Фінанси України. – 1999 -       № 10, с. 96-112

  4.   І.Гуцал Банківська система України. Банківська справа. – 1998 - № 2, с. 16-18

  5.   О.В.Дзюблюк. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин. Тернопіль. – 1996, ст. 81-102

  6.   Е.Ф.Жуков. Банки и банковские операции. Москва. – 1997, с. 5-10

  7.   О.Е. Колосов. Інвестиційні банки. Фінанси України. – 1999 - № 5, с. 15

  8.   А.Н.Мороз. Посібник “Гроші та кредит”. Київ. – 1992, с. 123-140.

  9.   И.Я. Носкова. Денежно-кредитноые регулирования. Финансы. – 1992 - № 12,    с. 39

  10.      В.Сусіденко. Практичні аспекти забезпечення банківських кредитів. Економіки України. – 1998 - № 7, с. 35

  11.      Н.Сушко, Т.Плісак. Проблеми становелння банківської системи. Банківська справа. – 1999 - № 3, с. 30-33

  12.      Е.Ф.Сысоева. Деньги, банки и банковские операции. Воронеж. – 1995,               с. 117-119

  13.      В.М. Усоснин. Современный комерческий банк. Москва. – 1994, с. 134-150.


  [1] «Фінанси України» – 1999. - № 10, с. 102

  1 «Фінанси України» – 1999. - № 10, с. 108

  1 Дзюблюк О.В. «Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин» – Тернопіль 1996. – с.73

  1 Дзюблюк О.В. «Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин» – Тернопіль 1996. – с.101

  1 «Фінанси України» - 1999. - № 9, с. 37


  Страницы: 1, 2


  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.