МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • ВЕЛИКИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ ПЕДАГОГ К.Д. УШИНСЬКИЙ

  виготовленні наочного приладдя і т. ін. Привчаючи дітей до праці, слід

  виховувати у них уміння доляти труднощі, водночас стежити за тим, щоб діти

  не перевтомлювались, діставали насолоду від фізичної праці.

  Праця людини, писав Ушинський, також необхідна для її душевного

  здоров'я, як чисте повітря для її фізичного здоров'я.

  Без праці людина не може йти вперед, не може і залишатися па одному

  місці, вона буде йти назад: «Праця — не гра і не забава; вона завжди

  серйозна і важка».

  У питаннях морального виховання людей, зокрема в процесі їх фізичної

  праці, Ушинський допускав і помилки, Особливо в перший період своєї

  педагогічної діяльності: деякі ' питання моралі й етики розглядав з точки

  зору релігійності та ідеалізації патріархальних відносин; вірив у

  можливість перевиховання і морального вдосконалення людей-в процесі їх

  трудової діяльності, не змінюючії при цьому суспільного ладу. \1

  Педагогічно-дидактичні принципи. К. Д. Ушинський був видатним педагогом-

  методистом, який висловив багато цінних думок про організацію навчання та

  виховання учнів у школі. Щоб правильно навчати дітей, розвивати їх розумові

  здібності, говорив він, треба добре знати їх індивідуальні та психологічні

  особливості, загальнопедагогічні і дидактичні принципи навчання. У навчанні

  треба передбачати: зміст і дозування навчального матеріалу, посильність

  його для учнів, послідовність і систематичність вивчення, розвиток

  свідомості, діяльності й активності учнів, міцність засвоєння знань,

  виховуюче навчання та ін. Усі ці педагогічно-дидактичні принципи навчання

  детально розроблено в його творах.

  Велику увагу приділяв Ушинський розвитку пам'яті у дітей у процесі

  навчання, радив всіляко розвивати два види пам'яті — пасивну • (мимовільну)

  і активну (довільну), а для цього слід частіше повторювати навчальний

  матеріал, уникати механічного «заучування напам'ять», тобто зубріння.

  Головну увагу необхідно приділяти розвитку активного виду пам'яті, що має

  велике значення в розумовому розвитку і практичному житті. Навчальний

  матеріал для запам'ятовування треба підбирати відповідно до віку учнів,

  використовуючи при цьому всі попередні їхні знання, набуті ще в дошкільному

  віці. Перевантажувати учнів заняттями не можна, особливо в молодших класах:

  перевтома учнів у процесі навчання — шкідлива; але навчання не може бути й

  розвагою. Для засвоювання знань велике значення має наочність. Ушинський

  підкреслював, що діти,, мислять формами, фарбами, звуками, відчуттями,

  отже, корисно вдаватися до всіх наочних засобів навчання з тим, щоб органи

  чуттів дітей брали безпосередню участь у сприйманні навчального матеріалу.

  Ушинський писав: «Ви навчаєте дитину яким-небудь п'яти невідомим їй

  словам і бачите, що вона мучиться над ними довго і даремно, але зв'яжіть з

  малюнками двадцять таких слів і — дитина засвоїть їх швидко». Надаючи

  великого значення розповідям педагога по малюнках, він водночас застерігав,

  що їх треба проводити так, щоб дрібниці в цих малюнках не затемнювали

  головного, щоб розповіді і малюнки були цікавими для учніи, легко

  запам'ятовувались. Предметом таких розповідей може бути все, що доступне

  розумінню учнів. Уміле використання наочності на уроці допомагає учням

  краще пізнати навколишній світ—природу і жіптя людей. Проте Ушииський

  виступав проти надмірного захоплення наочністю в навчанні, не переоцінював

  її значення, радив розумно і в міру користуватись нею.

  Прикладом умілого використання наочності в навчанні можуть бути його

  книжки для дітей — «Родное слово» і «Детский мир».

  Заслуга Ушинського полягає в тому, що дидактичні принципи навчання він

  розглядав у тісному зв'язку з формами та методами навчання. Будучи

  представником класно-урочної системи навчання, він велику увагу приділяв

  розробці методики роботи вчителя на уроці, радив запроваджувати

  різноманітні, найефективніші методи і способи навчання: пояснення нового

  матеріалу, повторення пройденого, вправи, письмові і графічні роботи учнів,

  індивідуальні і фронтальні заняття учнів, проведення обліку знань учнів

  тощо.

  Кожний урок, на думку Ушинського, повинен мати. освітнє і виховне

  значення. Щоб привчити учнів до самостійної роботи і виховати в них інтерес

  до навчання, треба багато працювати з учнями, допомагати їм у навчанні,

  розвивати мислення, виховувати працездатність. Аналізуючи дві теорії

  освіти, що існували в той час — «формальну» (розвиток пам'яті, уваги,

  мислення, мови) і «матеріальну» (вивчення матеріалу навчальних предметів),

  він .виступав за розумне поєднання в процесі навчання обох теорій освіти,

  надаючи великого значення як визначенню змісту навчання, іак і розвитку в

  учнів мислення, пам'яті, уваги і мови.

  Критикуючи класичний напрям середньої освіти, засилля в них грецької

  та латинської мов, Ушинський відстоював реальний напрям середньої школи

  (реальні гімназії). Через те великого значення він надавав вивченню таких

  навчальних предметів, як рідна мова і література, нова іноземна мова,

  історія, географія, природознавство, математика та ін. В його книзі

  «Детский мир» подано дуже цікавий матеріал з природознавства.

  Велика заслуга Ушинського в розробці питань вивчення рідної мови,

  завдання якого полягає в ТОМу, щоб розвинути в дітях ту природжену

  здібність, яку називають даром-.слова; навчити їх свідомо володіти

  цінностями рідної мови і граматики (пізнання логіки мови). Для ефективного

  засвоювання учнями рідної мови треба розвивати у них дар слова за допомогою

  усних і письмових вправ, поступово їх ускладнюючи. У вивченні учнями мови

  він радив використовувати кращі зразки народної творчості (билини, пісні,

  казки, прислів'я, загадки та ін.), а також кращі твори письменників

  (Пушкіна, Крилова, Лєрмонтова, Кольцова, Шевченка та ін.). Мова вчителя

  повинна бути зразковою для учнів, граматично правильною і милозвучною. Для

  учнів молодших класів велике значення мають книжки для читання, зразком

  яких була ного книга «Родное слово».

  При вивченні граматики рідної мови, зауважував Ушинський, не повинно

  бути крайностей — надмірного захоплення або недооцінки її; потрібна певна,

  чітка система, а головне—свідоме вивчення граматичних правил літературної

  мови, вміле застосування усних і письмових вправ. Ушинський високо цінив

  проведення бесід з учнями як важливий засіб розвитку їх мови і мислення. У

  навчанні грамоти (читанню) учнів він відстоював звуковий (аналітично-

  синтетичний) метод, за яким подав перші уроки письма і читання в своїй

  книжці «Родное слово»

  Елементи природознавства, географії та історії в початкових класах, на

  думку Ушннського, треба вивчати в процесі пояснювального читання на уроках.

  Надаючи великого значення вивченню іноземних мов, Учіинський радив починати

  вивчати їх тільки тоді, «коли рідна мова пустила глибоке коріння в духовну

  природу дитини». Для вивчення рідної та іноземної мов велике значення має

  художня література, але її треба вміло підбирати, відповідно до віку та

  інтересів учнів.

  Фізичне виховання. У педагогічних поглядах Ушинського знайшли своє

  відображення і питання фізичного виховання дітей, яке розглядалось як

  складова частина їх гармонійного розвитку. Організм людини, вказував він,

  це єдине ціле, що розвивається в процесі її повсякденної трудової

  діяльності і під впливом оточення, в якому вона перебуває (природа, сім'я,

  суспільство). Тому треба створювати такі умови життя, праці і навчання

  дітей, які сприяли б їх фізичному розвиткові, починаючи з раннього віку:

  нормальне харчування і сон, відповідний режим дома і в школі; фізична праця

  на свіжому повітрі; медичний нагляд; гімнастичні вправи та ігри; створення

  гігієнічних умов життя і праці; використання природних факторів (повітря,

  вода) та ін.

  Релнке значення у фізичному вихованні дітей має, на ного думку,

  вивчення природознавства, зокрема анатомії і фізіології людини. У своїй

  книзі «Детскнй мир» (розділ «Про людину») Ушннськнй дуже цікаво розповів

  про будову організму людний, на цікавих прикладах показав роль її фізичного

  загартування. У третьому томі «Педаюгічної антропології» (розділ «Загальні

  зауваження про фізичне виховання») він зробив спробу обгрунтувати мету,

  зміст та форми фізичного виховання дітейі, виходячи • з основ анагоміі і

  фізіології людини, медицини, санітарії і гігієни, приділивши велику увагу

  зміцненню нервової системи учнів та вихованню у них волі різними засобами

  фізичного загартовування.

  Навчальні книги. Серед педагогічних творів Ушинського почесне місце

  займають його навчальні книги для учнів початкової школи «Родное слово» і

  «Детский мир», які витримали багато видань і широко використовувалися в

  Росії та інших слов'янських країнах (у Болгарії, Чехословаччині, Польщі), а

  також були зразком для створення книжок для дітей іиш;і\ народів Росії (Т.

  Г. Лубенцем на Україні, Я. С. Гогебашпілі в Грузії та ін.). Книжка

  «Родное., слово» Ушииського написана для учнів І—III класів початкової

  школи: для першого класу--письмова і друкована азбука, малюнки, тексти для

  читання; для другого класу — матеріал для читання, поданий за такими рої-

  ділами: в школі і дома, свійські тварини, сад і город, на вулигі і на

  дорозі, пори року (весна, літо, осінь, зима); для третьою класу—практична

  граматика і хрестоматійні тексти. До псп частин книжки Ушинський написав

  «Руков.одство для обучечня по «Родному слову».

  У книжці «Родное слово» подано цікаві тексти для читання (оповідання,

  вірші, пісні, байки, казки, приказки, загадки), а також маленькі уривки з

  творів Пушкіна, Тютчева, ГІлсіцсєпа, Крилова, Жуковського, Кольцова,

  Майкова, Нікітіиа, Огарьопл, Аксакова, Пекрасова та інших письменників. Сам

  Ушіпіськпй написав багато маленьких оповідань виховного значення. Книжка і

  добре художньо ілюстрована,

  Незважаючи на перешкоди, що їх чинило Міністерство народної освіти в

  розповсюдженні книги «Родное слово», поча була дуже популярною, перша

  частина її перевидавалася 150 разів. У період політичної реакції 70—80-х

  років XIX сі. ця мінжка була заборонена царським урядом. Знову її почали пп-

  давати тільки на початку XX ст., але Міністерство народної освіти сгежнло,

  щоб цією книжкою не дуже захоплювались учні і вчителі, всіляко обмежувало

  її розповсюдження.

  Друга книжка Ушннського для дітей «Детский мир» скпадається з двох

  частин. У першій матеріал розподілений за такими розділами: перше

  ознайомлення з дитячим світом (діти в гаю, діти в школі, друзі і вчитель,

  що робиться в класі, пори року, про людину); відомості про природу

  (тварини, птахи, риби, рослини, ірунт, мінерали, метали, речовини, погода,

  природні явища); ознайомлення з батьківщиною (столиця, губернії і повіти,

  міста і села, господарство, історичні події).

  Друга частина книжки має такі розділи: відомості про природу, з

  історії та географії Росії, перші уроки логіки. У цій частині книги подано

  значно ширший і складніший матеріал, ніж у першій.

  Після кожної частини книжки вміщено байки, оповідання, вірші, статті з

  природознавства, історії та географії. Ця книжкл також багато ілюстрована.

  В обох її частинах є мегодичш' етапі і матеріали для вчителів, в яких

  багато методично-дидактичних порад.

  Незважаючи на велику цінність книжок-підручників Ушпи-ського «Родное

  слово» і «Детский мир», в них були й недоліки:

  деякий матеріал мав релігійне спрямування, висвітлювався з

  ідеалістичних позицій, не мав чіткого класово-політичного характеру. Книжка

  Ушинського «Детский мир» витримала 70 видань, вона, як і «Родное слово»,

  мала велике поширення в Росії; перевидавалася і в інших країнах. В наш час

  в читанках для початкової школи вміщено ряд оповідань з підручників

  Ушинського.

  Про вчителя і його підготовку. Передова громадськість Росії називала

  Ушинського вчителем російських учителів. Такої назви і пошани він заслужив

  своєю педагогічною діяльністю і своїми педагогічними творами. Він високо

  цінив роль і значення вчителя в суспільстві, у вихованні дітей і молоді,

  був глибоко переконаний, що в освіті, навчанні і вихованні учнів педагог

  відіграє головну роль, що «особа вихователя означає все в справі

  вихованням. Через те Ушинський ставив до вчителя і великі вимоги

  Справжній учитель повинен любити педагогічну професію, бути добре

  обізнаним з науковими основами психології і педагогіки, досконало знати

  свій предмет, володіти методикою навчання та виховання учнів.

  Ушинський був незадоволений системою і практикою підго-іовки вчителів

  у царській Росії, дбав про її поліпшення, особливо вчителів початкових

  шкіл. У своїй статті «Проект учигель-ської семінарії» (1861) він накреслив

  цікавий і змістовний план створення в Росії вчительських семінарій у

  невеликих містах і навіть селах, вважаючи, що туди треба приймати

  насамперед молодь — вихідців із селян, які добре знають сільське життя і

  охоче готуватимуться до роботи в сільських школах.

  У своєму проекті вчительських семінарій Ушинський передбачив вивчення

  таких навчальних предметів: російська мова і література, історія,

  географія, природознавство, арифметика, креслення, малювання, каліграфія,

  співи, ручна праця, психологія, педагогіка, методика початкового навчання.

  Для| проходження педагогічної практики семінаристами при кожній

  учительській семінарії має бути своя зразкова початкова школа, а в разі

  потреби педагогічну практику семінаристи зможуть проходити і в інших

  школах.

  Після закінчення семінарії випускники її повинні пройти річне

  педагогічне стажування, і тільки після цього їм присвоюється звання

  вчителя. Випускники семінарії — стажисти повинні підтри-муваїи зв'язки із

  своїми викладачами, з якими могли б радитися в деяких педагогічних

  питаннях.

  Учительські семінарії, на думку Ушинського, повинні стати

  педагогічними центрами в тій місцевості, для якої вони готують учителів. В

  них треба створювати вищі педагогічні курси для осіб, які мають вищу освіту

  і хочугь працювати вчителями, але яким бракує педагогічної підгоговки.

  Для підготовки вчителів середньої школи і викладачів педагогіки в

  учительських семінаріях Ушннський радив відкривати педагогічні факультети

  при університетах.

  Для підвищення педагогічної і методичної кваліфікації вчителів, на

  його думку, велике значення мають учительські з'їзди та курси, які він

  радив влаштовувати під час літніх шкільних кл нікул; він сам брав участь у

  роботі таких з'їздів, наприклад, у м. Сімферополі.

  Значення К. Д. Уніппського в розвитку педагогіки і школи народів Росії

  Ушинський був великим вітчизняним педагогом, фундатором народної школи

  в Росії, учителем російських учителів, великим другом дітей, автором

  чудових книжок-підручників для учпіч і педагогічних творів для вчителів,

  реформатором системи підготовки нових учителів. Під його благотворним

  впливом активно працювало багато його послідовників, а саме: І. М. Ульяноп,

  І. Я. Яковлєв, В. Я Стоюнін, М. Ф. Бунаков, М О Корф, Д. І. Тихомиров, В.

  І. Водовозов, Д. Д. Семенов, В. П. Остро-горський, П. П. Вахтеров, Т. Г.

  Лубенець, X. Д Алчевська, Я. С. Гогебашвілі і а ін. Він мав великий вплив

  на розвиток освіти, школи і педагогічної думки народів Росії (України,

  Білорусії, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Чувашії та ін.), а

  також зарубіжних слов'янських країн (Болгарії, Польщі, Чехословяччнни).

  Л. М. Модзалевський, один з послідовників К. Д. Ушинського, так писав

  про нього: «К. Д. Ушинський — це наш справді народний педагог, так само як

  Ломоносов—наш народний учений, Суворов — наш народний полководець, Пушкін —

  наш народний поет, Глінка — наш народний композитор».

  Він був не тільки видатним російським педагогом, а й основоположником

  народної школи в Росії. Високу оцінку педагогічної діяльності Ушикського

  дали Н. К. Крупська, М. І. Калінін, А. С. Макаренко.

  Пам'ять про К. Д. Ушинського зберігається в серцях усіх народів

  Радянського Союзу, його педагогічна спадщина відіграла і відіграє велику

  роль у розвитку сучасної радянської школи і педагогічної науки. Виконуючи

  вказівки В. І. Леніна про критичне і творче використання науки і культури

  минулого, радянська школа, вчительство і педагогічна наука з успіхом

  використовують усе те цінне, що є в педагогічній спадщині К. Д.

  Ушіннського.

  Страницы: 1, 2


  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.