МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Методика преподавания иностранных языков

  Методика преподавания иностранных языков

  МЕТОДИКА

  Методика

  1. Предмет та завдання курсу методики навчання іноземних мов (для МНІМ).

  Для того, щоб навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах

  було ефективним і відповідало сучасним вимогам, майбутній учитель має добре

  оволодіти теоретичним курсом “Методика навчання іноземної мови”, який

  повинен посідати провідне місце в системі професійної підготовки фахівця.

  До основних завдань теоретичного курсу “Методика навчання іноземної

  мови” відносяться такі:

  - показати головні компоненти теорії сучасного навчання іноземних мов

  у середніх навчальних закладах і на цій основі навчити студентів

  використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань;

  - ознайомити студентів з сучасними тенденціями в навчанні іноземних

  мов як у нашій країні, так і за кордоном;

  - розкрити суть складових частин і засобів сучасної методики, як

  науки; спрямувати студентів на творчій пошук під час практичної

  діяльності у школі;

  - сформувати студентів під час практичних і лабораторних занять

  професійно-методичні вміння, необхідні для плідної роботи в галузі

  навчання іноземних мов;

  - залучити майбутніх вчителів до опрацювання спеціальної науково-

  методичної літератури, що має стати джерелом підвищення рівня

  професійної кваліфікації.

  В педагогічному плані слово “методика” найчастіше вживається у 3-х

  значеннях:

  1) “Методика”, як педагогічна наука, яка має з одного боку,

  характеристики, притаманні будь-якій науці (теоретичний фундамент,

  експериментальну базу, робоче поле для перевірки

  науковообгрунтованих гіпотез), а з іншого – специфічні об’єкти

  дослідження, що зумовлені як особливостями самого предмета, так і

  шляхами оволодіння ним;

  2) “Методика”, як сукупність форм, методів і прийомів роботи вчителя;

  це “технологія” професійної практичної діяльності;

  3) “Методика”, як навчальна дисципліна.

  Методика, як наука тісно пов’язана з концепцією навчального процесу,

  його основними компонентами, які й складають сукупність об’єктів вивчення

  та об’єктів дослідження. Бо основних компонентів навчального процесу

  відносяться:

  1) навчаюча діяльність учителя;

  2) навчальна діяльність учнів;

  3) організація навчання.

  Будь-який процес навчання – це процес сумісної діяльності вчителя та

  учнів. Навчання – це акт взаємодії того, хто навчає, з тим, кого навчають з

  метою передачі одним і засвоєння іншим соціального досвіду. Обидві сторони

  – і вчитель, і учень – беруть активну участь у цій діяльності, але кожен по-

  своєму.

  Під “організацією” в широкому розумінні цього терміна маються на увазі

  такі фактори: мета навчання, його зміст, методи та прийоми, а також засоби

  навчання.

  Без тісної взаємодії усіх 3-х компонентів навчальний процес не може

  бути ефективним.

  Отже, методика навчання іноземних мов – це наука, яка вивчає цілі,

  зміст, методи і засоби навчання, а також способи учення і виховання на

  матеріалі іноземної мови.

  Об’єктом методики викладання іноземних мов є навчання, а її предметом

  – метод навчання.

  2. Общая и частная методика.

  Методика – отрасль педагогики, исследующая закономерности обучения

  определенному предмету. В обучении имеется 3 неразрывно связанные стороны:

  1) учебный предмет или содержание обучения;

  2) деятельность учителя – преподавание;

  3) деятельность учащихся – учение.

  Задача методики – исследовать закономерные связи между этими тремя

  компонентами обучения и на основе познанных закономерностей разработать

  требования к учебному предмету, преподавателю и учению.

  Содержание методики составляет:

  1) определение места данного учебного предмета в систем образования;

  2) определение его содержания, научного обоснование программ, учебников;

  3) определение практических, познавательных и воспитательных целей обучения

  данному предмету;

  4) выявление данных смежных наук, релевантные для методики, и преломление

  их в теории обучения;

  5) выработка методов и организационных форм обучения соответственно его

  целей и содержанию;

  6) определение требований к учебному комплексу;

  7) изучение истории методики.

  Обучение любому предмету, в том числе иностранному языку, обозначает

  передачу учащимся знаний и управление их деятельностью, направленной на

  выработку определенных навыков и умений. При обучении иностранному языку

  имеет место целесообразное изменение физической и психической деятельности

  учащихся на основе их опыта в родном языке. Учащиеся овладевают действиями,

  необходимыми для использования иностранного языка как средства общения:

  - физическими (артикуляция и движение пишущей руки);

  - психическими (наблюдение, размышление, запоминание, припоминание и др.);

  - речевыми (слушание, называние, реакция, устное или письменное

  высказывание).

  Обучение предполагает активность не только обучающегося, но и

  обучаемого, проявление учащимися усилий, направленных на систематизацию,

  обобщение, абстрагирование, выделение причинных, целевых, следственных,

  логических и др. связей между предметами, явлениями, действиями.

  Вопрос о том, как над поступать для достижения определенного

  результата в овладении деятельностью, составляет основной предмет любой

  методики. Методика, определяющая законы, принципы, цели, содержание,

  методы, приемы, средства обучения речевой деятельности на любом иностранном

  языке, называется общей методикой обучения иностранным языкам.

  Методика, определяющая отбор языкового материала изучаемого языка,

  установление типологии трудностей овладения им, организацию его в учебном

  процессе, выбор методов, приемов, способов и средств обучения конкретному

  языку, называется частной методикой.

  Общая и частная методики взаимосвязаны: частная методика обогащает

  общую методику, опытом обучения конкретному иностранному языку, общая –

  систематизирует, организует эти данные, выводит закономерности и

  формулирует принципы.

  3. Связь методики с другими науками

  Развитие методики осуществляется в неразрывной связи с другими науками

  в основном гуманитарного профиля, в частности с марксистско-ленинской

  философией, логикой, педагогикой, с различными науками лингвистического

  цикла. В нашем веке методика все шире использует данные естественных и

  точных наук.

  Методологическую основу обучения иностранным языкам составляет

  марксистско-ленинская философия, ее законы диалектического и исторического

  материализма о движении как форме существования материи, о взаимосвязи и

  взаимообусловленности явлений в природе и обществе, о единстве и борьбе

  противоположностей, об отрицании отрицания, о закономерности и случайности.

  Методика учитывает положения о единстве языка и мышления, языка и общества,

  о формах познания действительности. Любое явление языка и речи может быть

  правильно понято и усвоено, если оно рассматривается в связи с другими,

  ранее осознанными и усвоенными элементами языка. Запоминание проходит более

  эффективно, если объекты изучения представлены как значимые

  противопоставления. Поэтапное формирование умственных действий основано на

  том, что каждая освоенная операция становится ступенью для последующей.

  Методика обучения иностранным языкам основывается на

  материалистической трактовке психических явлений. Сознание человека

  является высшей ступенью развития психики, оно общественно обусловлено.

  Психика является функцией мозга, свойством особым образом организованной

  материи. Положение о зависимости наших ощущений от мозга является основой

  трактовки многогранной психической деятельности человека, в том числе

  речевой.

  Логика – наука об общих законах и приемах человеческого мышления,

  применение которых в процессе размышления и познания обеспечивает овладение

  объективной истиной. В процессе обучения речи на иностранном языке

  чрезвычайно важно учитывать эти законы, опираться на них в поисках новых

  методических приемов.

  Педагогика распространяет на методику свои основные положения теории

  воспитания, обучения и образования, воплощенные в педагогических принципах.

  Общее языкознание составляет научную основу методики, так как оно

  исследует систему разных языков, их взаимовлияние, структуру речи. Частное

  языкознание предоставляет в распоряжение методики данные о системе родного

  и изучаемого иностранного языков. Сопоставление систем языков и нормы

  реализации системы в речи дает возможность определить конкретные трудности

  в овладении тем или иным языком. Страноведение дает представление о

  социально-экономическом положении народа, язык которого изучается; о его

  истории, географии, этнографии и духовном богатстве; о нравах, обычаях,

  традициях, присущих данному народу и связанных с ними языковых реалиях.

  Социолингвистика, изучающая причинные связи между языком и явлениями

  общественной жизни, выявляет функциональную нагрузку языка в разных

  социальных и профессиональных сферах применения его, что служит основанием

  для выбора объектов изучения. Социолингвистика описывает

  экстралингвистическне средства, используемые носителями языка в разных

  ситуациях общения. Математическая лингвистика – отрасль языкознания,

  изучающая применение математических методов в исследовании языка и речи.

  Данные математической лингвистики применяются при проведении экспериментов

  в методике.

  Психология – наука о закономерностях развития и формах психической

  деятельности (психики) живых существ - имеет непосредственное отношение ко

  всем педагогическим дисциплинам. Взаимопроникновение психологии и методики

  преподавания иностранных языков особенно ощутимо в общей психологии,

  психологии речи, возрастной, педагогической психологии, психологии труда.

  Общая психология, изучающая общие закономерности психической деятельности

  взрослого нормального человека, является основой для понимания тех

  психических процессов, которые происходят при овладении иностранным языком

  и использовании его. Возрастная психология изучает закономерности

  психического развития человека, становления психических процессов памяти,

  мышления, воображения, чувств и психических свойств личности. Возрастная

  психология помогает определить в обучении содержание, методы, приемы работы

  и организовать занятия с учетом возрастных особенностей учащихся.

  Психология речи исследует процессы овладения и владения речью, взаимосвязь

  внешней, внутренней речи и внутреннего проговаривания, свойства вербальной

  памяти, закономерности устного и письменного общения, связь речевых и

  неречевых действий. Все это определяет в методике объекты тренировки и их

  последовательность.

  Педагогическая психология исследует закономерности развития психики

  человека в процессе воспитания и обучения, формирования у учащихся

  мышления; изучает проблемы управления усвоением знаний, навыков и умений

  выясняет психологические факторы, влияющие на успешность обучения,

  взаимоотношения между обучающим и обучаемым, индивидуально-психологические

  различия учащихся. Педагогическая психология помогает выявить мотивацию

  деятельности учащихся в процессе изучения иностранного языка, создать

  установку на практическое овладение иностранным языком, определить и

  поддерживать интерес к языку и народу, говорящему на нем; выработать

  правильное отношение к овладению знаниями и развитию речевых навыков и

  умений. Знание теорий интереса, внимания и запоминания помогает обосновать

  рациональные методы обучения, обеспечить управление умственной

  деятельностью учащихся. Интерес обусловливает внимание и ассоциации по

  сходству, смежности, контрасту. что способствует непроизвольному

  запоминанию. Интерес и внимание находятся в тесной взаимозависимости с

  количеством н сложностью материала. Слишком трудные и большие тексты

  ослабляют интерес к чтению; быстрая речь учителя, изобилующая незнакомой

  лексикой и грамматическими структурами, отключает внимание учащихся.

  Напротив, заниженные требования и задачи, не учитывающие возможностей

  учащихся, развивают безразличие к пассивность. Психология труда

  применительно к методике помогает выявить профессионально важные качества

  обучающего и обучаемого и определить пути к необходимому трудовому

  контакту. Учет данных психологии труда способствует научной организации

  обучения: определению объема и рационального соотношения аудиторной,

  лабораторной и домашней работы, оптимальных норм продолжительности

  тренировки видов речевой деятельности и языкового материала, эффективного

  времени применения технических средств обучения и т. д. Инженерная

  психология исследует взаимодействие человека и машины. Ее данные

  используются для разработки методики применения технических средств

  обучения и программирования. Экспериментальная психология обогащает

  методику результатами исследований, касающихся закономерностей

  произвольного и непроизвольного запоминания, объема памяти, особенностей

  восприятия, функционирования анализаторов и др.

  Методика преподавания иностранных языков учитывает данные физиологии

  высшей нервной деятельности о входных и выходных системах мозга,

  обеспечивающих речь. Для обучения иностранным языкам большое значение имеет

  учение И. П. Павлова об условных рефлексах, о второй сигнальной системе, о

  динамических стереотипах и положения Н. А. Бернштейна и П. К. Анохина об

  обратной афферентации, о прогнозировании действий как внутренней системе

  управления психическими процессами. Данные физиологии имеют

  непосредственное отношение к проблеме формирования навыков и умений.

  Психолингвистика — отрасль языкознания, которая изучает процессы речи

  с точки зрения соответствия содержания высказывания коммуникативному

  замыслу. Психолингвистические данные объясняют для методики закономерности

  порождения и восприятия речи и позволяют ей определить действия и операции

  по построению и расшифровке речевого сообщения.

  Информатика определяет структуру и общие свойства информации, а также

  закономерности ее создания, переработки, передачи и использования в разных

  сферах деятельности человека. Научные данные информатики позволяют

  определить количество сведений в сообщении, функциональную нагрузку того

  или иного языкового материала в том или ином виде речевой деятельности и

  уяснить причины потери информации при речевом общении.

  Кибернетика (греч.kybern?tik? – искусство управления, от kybernб? –

  управляю) — наука об управлении в сложных

  динамических системах, о связи и переработке информации. Она основывается

  на теоретическом фундаменте математики и логики, а также на применении

  средств автоматики, особенно электронных вычислительных, управляющих и

  информационно-логических машин. Управление состоит из двух систем:

  управляющей и управляемой. Управляющая система воздействует на управляемую

  с целью перевода ее в новое состояние в соответствии с задачей управления.

  Система управления предполагает наличие цели, органа управления,

  управляемого объекта, прямой и обратной связи. Управление должно обладать

  гибкостью (способностью реагировать на внезапные ситуации в целях

  обеспечения ее действенности.), помехоустойчивостью (способностью нормально

  функционировать в условиях помех), выносливостью (способностью сравнительно

  нормально функционировать в условиях выхода из строя какого-либо элемента

  системы).

  Некоторые положения кибернетики могут быть использованы в управлении

  процессом обучения иностранным языкам. Обучение иностранному языку следует

  строить как целостную систему, элементы которой эффективно функционируют

  при наличии постоянной обратной связи, то есть получения управляющим

  информации о ходе выполнения действия управляемым н учет ее в дальнейшем

  управлении. Возможность выпадения какого-либо звена должна быть

  предусмотрена и своевременно компенсирована; аудиторная, лабораторная и

  домашняя работа должны носить комплексный характер. Невыполнение

  лабораторного задания тормозит восприятие материала следующего занятия.

  Связь методики с другими науками можно проследить по приведенной

  схеме.

  4. Краткий обхор методов преподавания иностранных языков

  Сведения об изучении иностранных языков относятся к отдаленным

  временам: в эпоху расцвета культуры в Сирии, древнем Египте, Греции, Риме

  иностранные языки имели практическое и общеобразовательное значение в силу

  оживленных торговых и культурных связей между этими странами. Их роль не

  ослабевала также и в период средневековья, о чем свидетельствуют

  литературные памятники того времени и лексические заимствования, отмеченные

  словарями западноевропейских языков. Сначала греческий, а затем латинский

  языки были теми основными иностранными языками, которым обучали приватно и

  в школах. Однако, ни один иностранный язык на протяжении всей истории

  развития культуры стран Европы не играл такой исключительной роли, как

  латинский (в течение пятнадцати столетий). Лишь с развитием национальных

  языков в Западной Европе латинский язык теряет свою главенствующую роль,

  Страницы: 1, 2, 3


  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.