МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


 • Инновационный менеджмент
 • Инвестиции
 • ИГП
 • Земельное право
 • Журналистика
 • Жилищное право
 • Радиоэлектроника
 • Психология
 • Программирование и комп-ры
 • Предпринимательство
 • Право
 • Политология
 • Полиграфия
 • Педагогика
 • Оккультизм и уфология
 • Начертательная геометрия
 • Бухучет управленчучет
 • Биология
 • Бизнес-план
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Банковское дело
 • АХД экпред финансы предприятий
 • Аудит
 • Ветеринария
 • Валютные отношения
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Ботаника и сельское хозяйство
 • Биржевое дело
 • Банковское дело
 • Астрономия
 • Архитектура
 • Арбитражный процесс
 • Безопасность жизнедеятельности
 • Административное право
 • Авиация и космонавтика
 • Кулинария
 • Наука и техника
 • Криминология
 • Криминалистика
 • Косметология
 • Коммуникации и связь
 • Кибернетика
 • Исторические личности
 • Информатика
 • Инвестиции
 • по Зоология
 • Журналистика
 • Карта сайта
 • Бизнес-план как основа инвестиционного проекта

  Планируемый объём поставок

  Продукт/Вариант

  3кв. 2004г.

  4кв. 2004г.

  2005 год

  евроокно высший сорт

  750,00

  750,00

  3 000,00

  евроокно 1 сорт

  2 250,00

  2 250,00

  9 000,00


  Îáîðóäîâàíèå

  Çàòðàòû íà ñîçäàíèå ïðîèçâîäñòâà  Íàçâàíèå

  Ñòîèìîñòü, USD  Ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå ðàáîòû

  25 000

  Ïðèîáðåòåíèå è óñòàíîâêà îáîðóäîâàíèÿ


  Óãëîâîé îáðàáàòûâàþùèé öåíòð "Îêîìà"

  150 000

  Øëèôîâàëüíûé ñòàíîê "RMS-280S"

  12 000

  Ïðåññ "Hess"

  14 000

  Òåëåæêà ãèäðàâëè÷åñêàÿ

  440

  Êîìïëåêò êëþ÷åé

  166,67

  Ìèíè òîðöîâêà

  200

  Ðó÷íîé ôðåçåð

  333,33

  Øóðóïîâåðò

  600

  Äðåëü

  200

  Ôðåçåðíûé ñòàíîê

  416,67

  ×åòûðåõñòîðîííèé ñòàíîê

  4 166,67

  Ñòðóæêî-óáîðî÷íûé àãðåãàò ÀÑÓ-1

  393,33

  Ñòðóæêî-óáîðî÷íûé àãðåãàò ÀÑÓ-4

  898,33

  Íàñîñ ñ ñèñòåìîé "Airles"

  2 099,17

  Êîìïðåññîð

  833,33

  Ðåñèâåð

  83,33

  Âåíòèëÿòîð â ïîêðàñî÷íîé êàìåðå

  83,33

  Øêàô-ñáîðíèê ïûëè è êðàñêè

  2 605,83

  Ïíåâìîïèñòîëåò äëÿ íàíåñåíèÿ ñèëèêîíà

  119

  Íàêîíå÷íèê äëÿ ïíåâìîïèñòîëåòà

  5

  Ëîïàòêà äëÿ âûðàâíèâàíèÿ ñèëèêîíà

  4,5

  Ïíåâìîïèñòîëåò äëÿ ïðèáèâàíèÿ øòàïèêîâ

  522,5

  Ãâîçäè ê ïèñòîëåòó (5000 øòóê)

  27,5

  Ñâåðëà

  25

  Íîæíèöû äëÿ ïðîêëàäîê

  135

  Ðó÷êà äëÿ ïåðåìåùåíèÿ ñòåêëîïàêåòà

  72,5

  Ïðîôèëüíàÿ ôðåçà

  973,33

  Ïèëà ê óãëîâîìó öåíòðó

  79,17

  Ïèëà äëÿ øòàïèêà

  8,33

  Ïèëà äëÿ àëþìèíèåâîãî ïðîôèëÿ

  12,5

  Òðàíñïîðòåð ñóøêè îêîí

  250

  Ôðåçà íàðóæíîãî ïðîôèëÿ ðàìû

  125

  Ôðåçà íèæíåãî ïðîôèëÿ ðàìû

  125

  Ïóñêàòåëè

  133,33

  Äðåëü ñòàöèîíàðíàÿ

  166,67

  Ðåäóêòîð 3-õ ñòóïåí÷àòûé

  416,67

  Ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ èçãîòîâëåíèÿ àðî÷íûõ îêîí

  166,67

  Ñòàöèîíàðíàÿ öèðêóëÿðíàÿ ïèëà

  250

  Ñòàöèîíàðíàÿ òîðöîâî÷íàÿ ïèëà

  83,33

  Ïðèáîð äëÿ ñìàçêè îáîðóäîâàíèÿ

  41,67

  Ìàñëà äëÿ ñìàçêè îáîðóäîâàíèÿ

  50

  Êîìïüþòåð

  1 666,67

  Àâòîìîáèëü "Ãàçåëü"

  2 083,33

  Àâòîìîáèëü ÃÀÇ - 3307

  6 500

  ÈÒÎÃÎ

  228 562,66

  Правовое обеспечение проекта

  ООО «Евроокно» было организованно в 1999 году и зарегистрировано регистрационной палатой г. Вологды. Уставный фонд был сформирован из вкладов частных лиц, которые несут ответственность по финансовым обязательствам предприятия в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, в настоящий момент на постоянной основе предприятие заключило договор с «Вологодским юридическим агентством» о юридическом сопровождении своей деятельности.

  Оценка риска и страхование от них.

  При разработке проекта все риски были условно разбиты на три группы:

  1.                 Юридические – самым надежным видом страхования был сочтен вариант заключения договора с «Вологодским юридическим агентством» о юридическом сопровождении своей деятельности;

  2.                 Политические – от данной группы рисков в нашей стране практически не возможно застраховаться, поэтому данной группой рисков было решено пренебречь;

  3.                                    Экономические – данная группа являлась самой серьезной, поэтому был проведен анализ чувствительность на влияние различных экономических факторов на эффективность проекта (приложение №1), который показал, что проект является весьма устойчивым к достаточно большим изменениям конъюнктуры.


  Ôèíàíñîâûé ïëàí

  Ïðèáûëè-óáûòêè (ðóá.)

  Ñòðîêà

  10.2002

  11.2002

  12.2002

  1.2003

  2.2003

  3.2003

  4.2003

    Âàëîâûé îáúåì ïðîäàæ
  299 880

  299 880

  899 640

  1 499 400

    Ïîòåðè
    Íàëîãè ñ ïðîäàæ
  2 999

  2 999

  8 996

  14 994

  ×èñòûé îáúåì ïðîäàæ
  296 881

  296 881

  890 644

  1 484 406

    Ìàòåðèàëû è êîìïëåêòóþùèå
  127 221

  127 221

  381 662

  636 103

    Ñäåëüíàÿ çàðïëàòà
  Ñóììàðíûå ïðÿìûå èçäåðæêè
  127 221

  127 221

  381 662

  636 103

  Âàëîâàÿ ïðèáûëü
  169 661

  169 661

  508 982

  848 303

  Íàëîã íà èìóùåñòâî

  4 631

  5 596

  13 150

  13 057

  12 964

  12 870

  12 777

    Àäìèíèñòðàòèâíûå èçäåðæêè

  23 250

  36 583

  56 583

  80 836

  40 717

  65 717

  99 646

    Ïðîèçâîäñòâåííûå èçäåðæêè

  1 200

  1 200

  127 768

  116 300

  86 300

  106 500

  96 700

    Ìàðêåòèíãîâûå èçäåðæêè
    Çàðïëàòà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïåðñîíàëà

  59 663

  59 663

  59 663

  59 663

  59 663

  59 663

  59 663

    Çàðïëàòà ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà
  102 181

  102 181

  102 181

  102 181

    Çàðïëàòà ìàðêåòèíãîâîãî ïåðñîíàëà
  Ñóììàðíûå ïîñòîÿííûå èçäåðæêè

  84 113

  97 446

  244 015

  358 980

  288 861

  334 061

  358 190

    Àìîðòèçàöèÿ

  12 917

  12 917

  15 651

  62 134

  62 134

  62 134

  62 134

    Ïðîöåíòû ïî êðåäèòàì
  43 978

  120 370

  114 661

  108 953

  Ñóììàðíûå íåïðîèçâîäñòâåííûå èçäåðæêè

  12 917

  12 917

  15 651

  106 113

  182 504

  176 796

  171 087

    Äðóãèå äîõîäû


  640 000

  3 550 000

  505 000

  490 000

  130 000


    Äðóãèå èçäåðæêè


  10 021

  9 697

    Óáûòêè ïðåäûäóùèõ ïåðèîäîâ


  101 660


  Ïðèáûëü äî âûïëàòû íàëîãà

  -101 660

  412 360

  3 267 487

  196 511

  175 332

  115 255

  306 249

    Ñóììàðíûå èçäåðæêè, îòíåñåííûå íà ïðèáûëü


  -640 000

  -3 550 000

  -505 000

  -490 000

  -130 000


    Ïðèáûëü îò êóðñîâîé ðàçíèöû
  Íàëîãîîáëàãàåìàÿ ïðèáûëü

  -101 660

  -227 640

  -282 513

  -308 489

  -314 668

  -14 745

  306 249

    Íàëîã íà ïðèáûëü  73 500

  ×èñòàÿ ïðèáûëü

  -101 660

  412 360

  3 267 487

  196 511

  175 332

  115 255

  232 749

  Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


  Приглашения

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

  09.12.2013 - 16.12.2013

  Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»
  Copyright © 2012 г.
  При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.